Technicko-ekonomické ukazovatele

Rozpočtové ukazovatele TEU Cenekon

Systém „Technicko-ekonomických ukazovateľov“ dotvára sústavu nástrojov na oceňovanie stavebnej produkcie hlavne v úvodnej fáze investičného procesu, ale môže slúžiť aj v procese obstarávania, ako vhodná pomôcka pre projektantov, dodávateľov a investorov na zostavovanie ponukových a kontrolných rozpočtov, investorských zadaní a tiež pre znalcov v odbore stavebníctvo. TEU sú spracované v zmysle vyhlášky ŠÚSR č. 323/2010 Z.z. čiastka 126, ktorou sa vydáva Klasifikácia stavieb. 

Aby technicko-ekonomické ukazovatele mohli slúžiť užívateľom dlhodobo s minimálnymi nákladmi na aktualizáciu, sú každoročne aktualizované a prepočítané v závislosti od vstupov ovplyvňujúcich náklady na stavebno-montážne práce a dodávky zabudovaných materiálov.

A) Ukazovatele v CÚ 2009

1. diel obsahuje spriemerované ukazovatele z konkrétnych stavieb (z cca 800 objektov). Cena spriemerovaných ukazovateľov TEU na 4, resp. 5 miest JKSO je vypočítaná cez váhové (rozpočtové) zastúpenie jednotlivých objektov (stavieb) v predmetnom ukazovateli.

V záhlaví ukazovateľa je uvedené:

 • zatriedenie ukazovateľa podľa KS
 • zatriedenie ukazovateľa podľa odboru, skupiny a podskupiny JKSO, názov ukazovateľa
 • počet objektov obsiahnutých vo vzorke (pri ukazovateľoch na 4 miesta)

2. diel obsahuje špeciálne agregované nástroje inžinierskych stavieb (TEU), ktoré sú progresívnou formou pre aplikáciu v podmienkach menších stavebných investícii, menovite pri miestnej infraštruktúre. Do vytvorených agregovaných nástrojov boli zaradené v praxi najfrekventovanejšie popisy a ich zodpovedajúce technologicko-materiálové charakteristiky. Uvedené ukazovatele sú zostavené v rozsahu: - miestne komunikácie a spevnené plochy (živičné, dláždené a panelové) - vodovody (z rúr PVC, oceľových a liatinových) - kanalizácie (z rúr PVC, kameninových a železobetónových) - plynovody (z rúr PVC a oceľových) - elektro rozvody (slaboprúdové, silnoprúdové a vzdušné vedenie) - šachty vodovodné a kanalizačné (monolitické a prefabrikované) - oplotenie

B) Ukazovatele v CÚ 2016 v elektronickom tvare (PDF) sú spracované v rozsahu:

 • spriemerované ukazovatele z konkrétnych stavieb (z cca 800 objektov). Cena spriemerovaných ukazovateľov TEU na 4, resp. 5 miest JKSO je vypočítaná cez váhové (rozpočtové) zastúpenie jednotlivých objektov (stavieb) v predmetnom ukazovateli
 • objektové ukazovatele v rozsahu cca 800 objektov knižného vydania v celom rozsahu 1. až. 3. diel (8 zväzkov). Rozpočtová časť jednotlivých ukazovateľov obsahuje:
  • celkové náklady stavby (RN)
  • náklad na mernú jednotku ukazovateľa
  • náklad na úžitkovú plochu (ÚP)
  • rozčlenenie RN v zmysle klasifikácie produkcie (KP 45.1, 45.2, 45.3 a 45.4) s percentuálnym vyjadrením RN, s nákladom na mernú jednotku a nákladmi na jednotlivé časti KP
  • percentuálne vyjadrenie podielu príslušného druhu práce (oddielu) na celkových RN
  • jednotkovú cenu príslušného druhu práce (oddielu) na základnú mernú jednotku ukazovateľa (m3, m2, m)
  • jednotkovú cenu príslušného druhu práce (oddielu) na mernú jednotku úžitkovej plochy (ÚP)
  • schéma stavby
  • popis stavby
 • ukazovatele inžinierskych stavieb cca 80 ukazovateľov so špecializáciou na Inžinierske staviteľstvo, konkrétne na diaľničné mosty resp. mosty preklenujúce diaľnice, múry oporné, zárubné, protihlukové steny, diaľničné a cestné objekty
 • ukazovatele inžinierskych sietí
  • vodovody
  • kanalizácie
  • plynovody
  • komunikácie
  • elektro rozvody (slaboprúdové, silnoprúdové a vzdušné vedenie)