Údajová základňa

Údajovú základňu (UZ) CENEKON tvoria nasledovné prvky:

  • tabuľky popisov stavebných a montážnych prác (Úplné popisy, tak ako ich vidíme v knižných cenníkoch vrátane poznámok a komentárov a skrátené popisy. Okrem popisu obsahujú aj mernú jednotku, jednotkovú hmotnosť, jednotkovú cenu a v prípade búracích prác a demontáži aj hmotnosť vybúranej sute.)
  • tabuľka popisujúca vnútornú štruktúru položiek, normy spotreby zabudovaných materiálov, práce a strojov na mernú jednotku položky
  • tabuľky oceňovacích podkladov (materiály, tarifné mzdy a príplatky za sťažené podmienky, sadzby strojohodín)
  • zborník informatívnych cien materiálov
  • tabuľka réžií, obsahuje sadzby réžie a zisku započítaných do cien a pravidlá pre posúdenie rozsahu prác
  • tabuľka SON obsahujúca podklady pre výpočet nákladov obstarania materiálov

TSP

Databáza TSP Bola spracovaná podľa základného triediaceho hľadiska činnosť - stavebná práca. Hlavná charakteristika činnostného hľadiska:

  • práce sú zoradené podľa činností (druhov stavebných prác)
  • stavebné a montážne práce sú spojené do jedného radu
  • jednotlivé činnosti sú nadstavbovo previazané s klasifikáciou produkcie
  • vnútrostaveniskové presuny sú prepracované na činnostné hľadisko
  • v súlade s predchádzajúcimi zmenami boli modifikované aj nepriame náklady a zisk

(Kalkulačné zložky: materiál, mzdy, stroje, výrobná réžia, správna réžia a zisk). Nepriame náklady sú stanovované pre jednotlivé časti činnosti.

TSKP

Databáza TSKP sa odvíja z údajovej základne cenových systémov obdobia regulovaného hospodárstva, základné triediace hľadisko tejto údajovej základne je TSKP (hybridné triedenie konštrukcie a činnosti).

Podľa požiadavky dodávame oba varianty ÚZ v dvoch typoch:

ÚZ pre rozpočtovanie (R)

Obsahuje len tabuľky úplných a skrátených popisov stavebných a montážnych prác (vrátane smerných cien) a tabuľku materiálov (v štruktúre: cenníkové číslo, kód cenníka, časť cenníka, činnosť, klasifikácia produkcie, merná jednotka, základná cena, percentuálny príplatok za menší a malý rozsah, cena pre neplatičov DPH, úplný popis položky vrátane poznámok, hmotnosť, prácnosť. Súbory obsahujú aj úvodné časti cenníkov, všeobecné podmienky a prílohy.

ÚZ pre kalkulácie a rozpočtovanie (K)

Obsahujú všetky tabuľky ÚZ ako boli popísané v úvode. ÚZ v tomto rozsahu umožňuje objektivizovať vnútornú štruktúru použitých položiek, prispôsobiť ceny vstupov podľa skutočných ponúk a následne vykalkulovať ceny.

cenkros 4 logo Údajovú základňu ponúkame predovšetkým ako súčasť programového systému CENKROS. Redukované tabuľky informatívnych cien (bez rozborov položiek ) a zborník informatívnych cien ponúkame aj samostatne v tvare PDF pre prípadné ručné spracovanie.