Triednik

Triednik je súčasťou predpisov, ktoré určujú pravidlá pre vypracovanie popisov súťažných podkladov resp. popisov ponukovej dokumentácie. Je základným nástrojom pre jednotný prístup k spracovaniu súpisov prác, poskytujúcich jednoznačné informácie o druhu a množstve požadovaných prác, umožňujúcich účastníkom výberového konania-uchádzačom, účelne a objektívne vypracovať svoju cenovú ponuku.

Nový Triednik stavebných prác nadväzuje na Spoločný slovník obstarávania (CPV) tak, že zachováva prvých šesť miest  Slovníka obstarávania a podrobnejšie triedenie sa uskutočňuje v piatich na seba nadväzujúcich postupných krokoch. Je v ňom uvedené aj novelizované znenie názvov a obsah jednotlivých úrovní triedenia CPV.

Spoločný slovník obstarávania je v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platnom od 18. 4. 2016. Triednik stavebných prác naviazaný na CPV je súčasťou programu CENKROS 4 od cenovej úrovne 2017/II. V  cenových úrovniach 2017/I a starších je Triednik stavebných prác naviazaný v zmysle predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní na Štatistickú klasifikáciu produkcie KP – SK NACE Rev. 1.1.

Podrobnejší popis k  Triedniku stavebných prác je uvedený v časti „Predhovor“.

Triednik stavebných prác je určený pre potrebu zostavovania popisov novostavieb, rekonštrukcií a údržby. Pozostáva z:

 a) Metodický pokyn MVRR SR

 b) Triednik stavebných prác (celý triednik v tvare pdf) obsahuje nasledovné časti:

Podľa Metodického pokynu MVRR SR č. 1/2004, čl. 2 bod 3 Triednik stavebných prác je:

  • Odporúčaným všeobecným nástrojom pre jednotný popis stavebných prác na všetkých stavbách v celom procese výstavby.
  • Priamo nadväzuje a podrobnejšie rozpracúva Spoločný slovník obstarávania oddiel 45 (ktorého prvých 6 kódovacích pozícií zahrňuje), ktorá je zhodná so všeobecnou klasifikáciou v Európskych spoločenstvách (CPV, oddiel 45-stavebníctvo).
  • Vymedzuje stavebné práce pre dohodovanie ich ceny a osobitne pre popis a oceňovanie stavebných prác pri verejnom obstarávaní, minimálne na ďalšie tri triediace hľadiská, zodpovedajúce šesťmiestnemu číselnému kódu.
  • Podkladom všeobecných obchodných a technických podmienok stavebných prác.

Metodický pokyn nadobudol účinnosť 1. januára 2005 a dňom 31. 12. 2005 skončilo prechodné obdobie.

V prípade potreby doplnenia Triednika stavebných prác nás prosím kontaktujte.

 

NA STIAHNUTIE