TEU 2016

Elektronické vydanie rozpočtových ukazovateľov TEU Cenekon 2016
 • spriemerované ukazovatele z konkrétnych stavieb (z cca 800 objektov). Cena spriemerovaných ukazovateľov TEU na 4, resp. 5 miest JKSO je vypočítaná cez váhové (rozpočtové) zastúpenie jednotlivých objektov (stavieb) v predmetnom ukazovateli
 • objektové ukazovatele v rozsahu cca 800 objektov knižného vydania v celom rozsahu 1. až. 3. diel (8 zväzkov). Rozpočtová časť jednotlivých ukazovateľov obsahuje:
  • celkové náklady stavby (RN)
  • náklad na mernú jednotku ukazovateľa
  • náklad na úžitkovú plochu (ÚP)
  • rozčlenenie RN v zmysle klasifikácie produkcie (KP 45.1, 45.2, 45.3 a 45.4) s percentuálnym vyjadrením RN, s nákladom na mernú jednotku a nákladmi na jednotlivé časti KP
  • percentuálne vyjadrenie podielu príslušného druhu práce (oddielu) na celkových RN
  • jednotkovú cenu príslušného druhu práce (oddielu) na základnú mernú jednotku ukazovateľa (m3, m2, m)
  • jednotkovú cenu príslušného druhu práce (oddielu) na mernú jednotku úžitkovej plochy (ÚP)
  • schéma stavby
  • popis stavby
 • ukazovatele inžinierskych stavieb cca 80 ukazovateľov so špecializáciou na Inžinierske staviteľstvo, konkrétne na diaľničné mosty resp. mosty preklenujúce diaľnice, múry oporné, zárubné, protihlukové steny, diaľničné a cestné objekty
 • ukazovatele inžinierskych sietí
  • vodovody
  • kanalizácie
  • plynovody
  • komunikácie
  • elektro rozvody (slaboprúdové, silnoprúdové a vzdušné vedenie)