TEU 2016

Spoločnosť CENEKON pre Vás pripravila elektronické vydanie „Technicko-ekonomických ukazovateľov“. Sú spracované v zmysle vyhlášky ŠÚSR č. 323/2010 Z.z. čiastka 126, ktorou sa vydáva Klasifikácia stavieb. Systém TEU dotvára sústavu nástrojov na oceňovanie stavebnej produkcie hlavne v úvodnej fáze investičného procesu, ale môže slúžiť aj v procese obstarávania, ako vhodná pomôcka pre projektantov, dodávateľov a investorov na zostavovanie ponukových a kontrolných rozpočtov, investorských zadaní a tiež pre znalcov v odbore stavebníctvo.

Aby technicko-ekonomické ukazovatele (TEU) mohli slúžiť užívateľom dlhodobo s minimálnymi nákladmi na aktualizáciu, sú každoročne aktualizované a prepočítané v závislosti od vstupov ovplyvňujúcich náklady na stavebno-montážne práce a dodávky zabudovaných materiálov. Výstupom sú TEU 2016