TEU 2009

Knižné vydanie rozpočtových ukazovateľov TEU Cenekon 2009

CENEKON, spol. s r. o. Vám ponúka vydanie TEU v cenovej úrovni 2009, ktoré poskytujú širokú bázu technicko-ekonomických informácií. Sú spracované na úrovni triedenia stavieb v zmysle Zákona číslo 128/2000 Z. z., ktorým je vyhlásená Klasifikácia stavieb. Systém TEU dotvára sústavu nástrojov na oceňovanie stavebnej produkcie hlavne v úvodnej fáze investičného procesu, ale môže slúžiť aj v procese obstarávania, ako vhodná pomôcka pre projektantov, dodávateľov a investorov na zostavovanie ponukových a kontrolných rozpočtov, investorských zadaní a tiež pre znalcov v odbore stavebníctvo.

Ukazovatele sú spracované v knižnom vydaní v dvoch dieloch:

 1. diel obsahuje spriemerované ukazovatele z konkrétnych stavieb (z cca 800 objektov)
 2. diel obsahuje inžinierske siete (komunikácie, vodovody,plynovody, kanalizácie a elektro).

V záhlaví ukazovateľa je uvedené:

 • zatriedenie ukazovateľa podľa KS
 • zatriedenie ukazovateľa podľa odboru, skupiny a podskupiny JKSO
 • názov ukazovateľa
 • počet objektov obsiahnutých vo vzorke (pri ukazovateľoch na 4 miesta)

Rozpočtová časť jednotlivých ukazovateľov obsahuje:

 • celkové náklady stavby (RN)
 • náklad na m. j. ukazovateľa
 • náklad na úžitkovú plochu (ÚP)
 • rozčlenenie RN v zmysle klasifikácie produkcie (KP 45.1, 45.2, 45.3 a 45.4) s percentuálnym vyjadrením RN, s nákladom na m. j. a nákladmi na jednotlivé časti KP
 • percentuálne vyjadrenie podielu príslušného druhu práce (oddielu) na celkových RN
 • jednotkovú cenu príslušného druhu práce (oddielu) na základnú m. j. ukazovateľa (m3, m2, m)
 • jednotkovú cenu príslušného druhu práce (oddielu) na m. j. úžitkovej plochy (ÚP)

Špeciálne agregované nástroje inžinierskych stavieb (TEU - 2.diel ukazovatele inžinierske siete) sú progresívnou formou pre aplikáciu v podmienkach menších stavebných investícií, menovite pri miestnej infraštruktúre. Do vytvorených agregovaných nástrojov boli zaradené v praxi najfrekventovanejšie popisy a ich zodpovedajúce technologicko - materiálové charakteristiky.

Uvedené ukazovatele sú zostavené v rozsahu:

 • miestne komunikácie a spevnené plochy (živičné, dláždené a panelové)
 • vodovody (z rúr PVC, oceľových a liatinových)
 • kanalizácie (z rúr PVC, kameninových a železobetónových)
 • plynovody (z rúr PVC a oceľových)
 • elektro rozvody (slaboprúdové, silnoprúdové a vzdušné vedenie)
 • šachty vodovodné a kanalizačné (monolitické a prefabrikované)
 • oplotenie

Pri vypracovaní agregovaných nástrojov uvedených okruhov sa vychádzalo z možností výskytu jednotlivých ukazovateľov v praxi a možnosti ich uplatnenia v podmienkach štátnej (verejnej) správy a samosprávy. Ukazovatele sú zostavené v širokom rozsahu, čo zabezpečí užívateľom komfort pri výbere a zníži nároky na odbornú a technickú zdatnosť pri ich praktickom používaní.