Objektivizácia cien

Spoločnosť CENEKON je tvorcom databáz smerných orientačných cien pre programové systémy CENKROS 4 a SMART plus. Tieto databázy sú zostavované z celoslovensky spriemerovaných cenových údajov, pomocou ktorých nie je ale možné presne zohľadňovať skutočné miestne, územné a staveniskové cenové relácie, ani Vaše vlastné špecifické realizačné danosti a možnosti.

Ponúkame Vám preto možnosť ich úpravy a zreálnenia. Umožní Vám to objektívnejšie poznať a stanoviť primerané realizačné náklady. Domnievame sa, že to výrazne zvýši Vaše šance v získavaní zákaziek, ale aj napomôže zabezpečiť primerané prostriedky na ich realizáciu.

Naša ponuka obsahuje nahradenie spriemerovaných cenových údajov reálnymi, a tým aj celkovú objektivizáciu a pretvorenie smerných cien podľa Vašich požiadaviek a určených objektivizačných krokov. V prílohe uvádzame stručný prehľad objektivizačných možností z hľadiska vybraných komponentov aj komplexného riešenia.

Ak rozsah objektivizácie smerných a vytvorenie „Vašich“ cien bude tak výrazné, že si vyžiada aj programovú úpravu, sprostredkujeme Vám ju u nášho zmluvného partnera KROS a.s., výrobcu výpočtových programov pre programové systémy CENKROS 4 a SMART plus.

V prípade Vášho záujmu o túto službu, Vám budeme realizačnou zmluvou garantovať ochranu Vašich interných údajov a informácií. Cena za službu bude dohodnutá individuálne, v závislosti od rozsahu objektivizácie a Vášho spolupôsobenia.

Veríme, že uvítate túto možnosť a rozhodnete sa pracovať s cenovými nástrojmi,  zohľadňujúcimi  Vaše reálne podmienky a objektívne náklady.

Prehľad vybraných objektivizačných možností:

tehly

  • MATERILÁLY sú dominantnou zložkou cien stavebných prác. V súčasnosti sú ich ceny  výrazne deformované a popri opodstatnených územných cenových rozdieloch generujú (hlavne z dôvodu vysokých výšok rabatov) neobjektívne ocenenia. Domnievame sa, že by sme mohli napomôcť k systémovému riešeniu tohto problému korekciou materiálovej cenovej zložky a tiež participovať na zohľadnení súvisiacich územných (vzdialenosti k materiálovým zdrojom, stav dopravných ciest a pod.), špecifických staveniskových (medziskládky, sťažené pracovné podmienky, obmedzenie rýchlosti, resp. vyťaženosť vozidiel, atď.) a reálnych možností Vašej organizácie.

mince

  • MZDY sú najsledovanejšou a najcitlivejšou zložkou ceny. Podľa ŠÚSR je ich výška v rôznych oblastiach Slovenska výrazne rozdielna, medzi krajmi rozdiely dosahujú výšku až 60%. Preto v rámci objektivizácie je vhodné výšku miezd zosúladiť s miestnymi podmienkami a zohľadniť lokálne sťažené realizačné podmienky a danosti (zdraviu škodlivé, horské, staveniskové a iné vplyvy).
    Analogicky je nutné špecifikovať vyššie nároky práce napríklad na kultúrnych pamiatkach, v priestoroch archeologických nálezov, v priľahlom priestore existujúcich inžinierskych sietí, prác v horských oblastiach,  v podmienkach prevádzky investora, v obmedzenom priestore a pod.

stroj

  • STROJE  z hľadiska technologickej náročnosti, variantnosti a špecifík konkrétnych zákaziek, taktiež priestorom na optimalizáciu a racionalizáciu riešení. Aj pri strojných komponentoch cien sú výrazné územné cenové rozdiely, hlavne v prenájme mechanizmov. V objektivizácii je preto vhodné zohľadniť relevantné miestne osobitosti a špecifické sťažené podmienky. Je nutné sa vysporiadať  aj s problematikou reálnych výkonových parametrov, zmennosťou strojov a pod.

naklady

  • NEPRIAME NÁKLADY sú zložkou ceny, ktorá v reálnych podmienkach vykazuje spravidla najväčšie odchýlky oproti nákladom smerným. Je potrebné ich preto podrobnejšie analyzovať, posúdiť zohľadnenie legislatívnych a relevantných daňových nákladovrozsah úverovania základného vybavenia organizácie a stanoviť požadovaný rozsah objektivizácie. Je vhodné sa venovať najmä správnej réžii, ktorá je v podmienkach každej organizácie výrazne iná, ale relatívne stála.

zisk

  • ZISK je v praxi nedocenená a nepochopená zložka ceny. Je tomu tak napriek skutočnosti, že musí pokryť všetky „nedaňové“ náklady, úverovanie relevantných podnikateľských aktivít, prostriedky na možné riziká realizácie a očakávanú čiastku na benefity, dividendy, zisk  a nedaňové podnikové investície.  Po objektívnom ocenení relevantnej investície „Vašimi cenami“, práve zisk, ako súčasť ceny umožňuje jej výšku zosúladiť (korigovať) s mierou rizika a Vašim podnikateľským očakávaním.