Schémy systematických častí

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb
45.11.11 Demolačné práce
45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce
45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín
45.11.21 Práce pri hĺbení drenáží
45.11.22 Odstránenie pôdy
45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce
45.11.24 Výkopové práce
45.11.25 Presun zemín
45.11.26 Vypĺňanie eróznych korýt
45.11.27 Terénne úpravy
45.11.30 Práce na stavenisku - Príprava územia na ťažbu
45.12.00 Prieskumné vrty a vrtné práce
45.21.10 Stavebné práce na  stavbe viacbytových domov a rodinných domov
45.21.11 Stavebné práce na  stavbe domov
45.21.12 Stavebné práce na  stavbe domov
45.21.13 Stavebné práce na domoch
45.21.20 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
45.21.21 Stavebné práce na  stavbe zariadení pre voľný čas
45.21.22 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
45.21.23 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
45.21.24 Práce na ubytovacích a reštauračných budovách
45.21.31 Stavebné práce na stavbe komerčných budov
45.21.32 Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov
45.21.33 Budovy súvisiace s dopravou
45.21.41 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
45.21.42 Stavebné práce na stavbe budov škôl
45.21.43 Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl
45.21.44 Stavebné práce na stavbe budov univerzít
45.21.45 Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie
45.21.46 Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum
45.21.47 Stavebné práce na stavbe budov internátov
45.21.48 Budovy školiacich zariadení
45.21.51 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
45.21.52 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
45.21.53 Stavebné práce pre krematóriá
45.21.61 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo  pohotovostnými službami
45.21.62 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení
45.22.11 Stavebné práce na mostoch
45.22.12 Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach
45.22.21 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45.22.31 Montáž kovových konštrukcií
45.22.38 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45.23.11 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení
45.23.12 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu
45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie
45.23.14 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45.23.16 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení
45.23.24 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk
45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk
45.23.33 Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov
45.23.41 Stavebné práce na stavbe železníc
45.23.42 Lanové dopravné systémy
45.23.50 Stavebné práce na stavbe letísk
45.23.61 Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia
45.23.62 Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia
45.24.11 Výstavba prístavov a vodných diel
45.24.50 Bagrovacie a čerpacie práce na stavbe zariadení na úpravu vody
45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
45.24.72 Stavebné práce na priehradách
45.25.11 Výstavba elektrární
45.25.21 Stavebné práce na čističkách splaškov
45.25.23 Stavebné práce na spaľovniach odpadu
45.25.30 Výstavba chemických závodov
45.25.40 Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu
45.25.50 Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
45.26.11 Práce na strešných konštrukciách
45.26.12 Pokrývačské práce
45.26.13 Klampiarske práce
45.26.14 Izolačné práce proti vode
45.26.21 Lešenárske práce
45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní
45.26.23 Betonárske práce
45.26.25 Murovanie a murárske práce
45.26.26 Práce na výstavbe priemyselných komínov
45.31.11 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45.31.12 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45.31.21 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému
45.31.22 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu
45.31.23 Inštalovanie domových antén a bleskozvodov
45.31.30 Montáž a inštalovanie výťahov a eskalátorov
45.31.40 Inštalovanie telekomunikačných zariadení
45.31.43 Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov
45.31.50 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, elektrotechnické inštalačné práce
45.31.52 Práce na turbínach
45.31.53 Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou
45.31.54 Inštalovanie vysokého napätia
45.31.55 Inštalovanie stredného napätia
45.31.56 Inštalovanie nízkého napätia
45.31.57 Inštalovanie spínacích staníc +A1
45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest
45.31.62 Inštalovanie signalizačných systémov
45.31.70 Iné elektroinštalačné práce
45.31.71 Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach
45.31.72 Elektroinštalačné práce na transformátoroch
45.31.73 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
45.31.74 Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach
45.32.10 Tepelnoizolačné práce
45.32.30 Zvukovoizolačné práce
45.33.11 Inštalovanie ústredného kúrenia
45.33.12 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
45.33.22 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45.33.23 Kladenie kanalizačných potrubí
45.33.24 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva
45.33.30 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45.34.10 Montáž zábradlí
45.34.20 Montáž oplotenia
45.35.00 Mechanické a strojárske inštalácie
45.41.00 Omietkarské práce
45.42.10 Stolárske práce
45.42.20 Tesárske práce
45.43.10 Vonkajšie obkladanie stien a pokládka dlažieb
45.43.20 Kladenie podláh a dlažobných krytín, povrchová úprava stien
45.44.10 Sklenárske práce
45.44.10 Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce
45.45.00 Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
45.50.00 Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení  stavebného inžinierstva s obsluhou

 

NA STIAHNUTIE