Predhovor

k Triedniku stavebných prác

V päťdesiatych rokoch 20.storočia bol vypracovaný a v Československej republike vyhlásený Triednik stavebných konštrukcií a prác (TSKP). Nenadväzoval priamo na klasifikáciu stavieb a stavebných objektov a nemal vyhranenú väzbu uplatnených triediacich hľadísk. V podmienkach ručného spracovávania podkladov pre investičnú výstavbu nemohol mať podobu viachľadiskového triediaceho systému. Ako hlavné triediace hľadisko striedal v pevne stanovených pozíciách v triediacom reťazci - najmä hľadisko stavebných konštrukcií a stavebných prác, niekedy spolu s hľadiskom stavebných materiálov. To bolo príčinou častých sporov a diskusií, najmä v súvislosti s rôzne potrebnou agregáciou a desagregáciou jeho prvkov. Od šesťdesiatych rokov sa viackrát požadovala jeho racionalizácia, avšak k jej realizácii nedošlo.

V roku 2000 skončila prvá časť úlohy „Tvorba klasifikačného systému stavebných prác“, zadanej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Prijalo sa odporúčanie, aby ako prvá etapa budovania schváleného návrhu systému sa pristúpilo k vypracovaniu triednika stavebných prác, ktorý by v zmysle všeobecne odporúčaných princípov (pracovnej skupiny OSN pre klasifikácie a špecializovanej svetovej organizácie ICIS pre klasifikácie informácií v stavebníctve) uplatnil ako hlavné triediace hľadisko triedenie stavebných prác s doplnením o ďalšie hľadiská stavebných konštrukcií, stavebných materiálov a stavebných technológií. To umožní v ďalšom postupe plynulý prechod vytvorených databáz aj implementačnej praxe na moderné viac hľadiskové klasifikačné systémy. Triednik podľa týchto zásad bol vypracovaný. 

Triednik mal byť vyhlásený v rámci výmeru Ministerstva financií SR v súvislosti s reguláciou cien. Zákon o cenách č. 18/1995 Z. z. v znení zákona č.520/2003 Z. z. však zrušil vecnú reguláciu cien. Preto bolo potrebné nájsť pre vyhlásenie triednika stavebných prác iné riešenie.

V súvislosti s prispôsobovaním sa legislatíve a praxi Európskej únie vyhlásil Štatistický úrad SR záväznú európsku klasifikáciu produkcie aj v SR (KP oddiel 45-stavebné práce v rámci štatistickej klasifikácie produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) a upravil a doplnil ju v súlade s „NACE – CPV, divízia 45 – stavebníctvo“ v novej vyhláške č. 460/2004 Z. z. V súvislosti s tým bolo rozhodnuté, aby triednik stavebných prác priamo nadväzoval na túto klasifikáciu zahrnutím jej prvých štyroch (prípadne šiestich) kódovacích znakov ako úvodného kódu stavebných prác. Pre splnenie tohto racionálneho a pre prax vhodného požiadavku bolo potrebné pripravený triednik stavebných prác príslušne prepracovať. Aj toto náročné prepracovanie sa uskutočnilo. Tým triednik stavebných prác bezprostredne nadväzoval na záväznú klasifikáciu stavebnej produkcie v Európskej únii (v tom aj na klasifikáciu NACE - CPV v novej smernici EÚ č. 2004/18/EC z 31. 3. 2004 o verejnom obstarávaní verejných prác, tovarov a služieb, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie premietol do nového slovenského zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.) a bol plne kompatibilný s jej uplatnením v legislatíve SR založenom na uvedenej vyhláške Štatistického úradu SR (č. 632/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Naviac zákon o cenách č. 18/1995 v znení zákona č. 520/2003 výslovne stanovuje (v § 3 ods. 2) že „Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, prípadne aj číselným kódom colného sadzobníka alebo číselným kódom podľa osobitného predpisu jednotkou množstva, kvalitatívnymi a dodacími podmienkami alebo inými podmienkami dohodnutými dohodou strán“. Týmto „osobitným predpisom“ bola vyhláška Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z. z. v platnom znení, ktorá v klasifikácii stavebnej produkcie (KP oddiel 45) zahrňovala z časti len úroveň stavieb a stavebných objektov, nedostatočne podrobnú pre dohadovanie ceny v zmysle zákona o cenách. Túto úlohu v potrebnej podrobnosti a jednoznačnosti spĺňal Triednik nadväzujúci na Klasifikáciu produkcie.

Evidentne potrebná jednotná prax klasifikácie stavebných prác v nadväznosti na jednotnú klasifikáciu stavieb v zložitých prípravných, realizačných, vyhodnocovacích a informačných vzťahoch investičnej výstavby vyžadovala jasné verejné vyhlásenie triednika stavebných prác ako základu rovnakého vyjadrovania v legislatívne aj realizačne rôznych dokumentoch stavebnej produkcie.

Najvýznamnejším základom tejto potreby je všeobecná zrozumiteľnosť a rovnaké chápanie vyjadrenia stavebnej produkcie v celej škále rôzne organizovaných spracovateľov stavebnej dokumentácie od stavebného zámeru cez stavebné projektovanie, stavebné povolenie, stavebno-technologickú prípravu, verejné obstarávanie verejných prác s potrebným popisom stavebných prác, vymedzením všeobecných technických podmienok stavebných prác, kalkulovania ceny stavebných prác, rozpočtom stavby a zmluvnou cenou, preberania stavebných prác a ich faktúrovanie až po kolaudačné odovzdanie stavby.

Okrem tejto základnej všeobecnej potreby bol celý rad vážnych legislatívnych aj praktických dôvodov pre verejné vyhlásenie triednika stavebných prác.

V prvom rade je to už spomenutý Zákon o cenách č. 18/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý v § 3, ods. 2 stanovoval, že pri dohodovaní ceny je potrebné záväzné vymedzenie predmetu oceňovania názvom, prípadne číselným kódom. Pre stavebnú produkciu vymedzoval tento názov a kód práve triednik stavebných prác. To naviac umožňovalo, aby sa ako bežná pomôcka pre zjednodušenie kalkulovania dohadovanej ceny stavebných prác používali pre položky triednika vzorové popisovníky stavebných prác s následnou aplikáciou nasledujúcich subsystémov.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. požadoval v § 34, aby predmet obstarávania obstarávateľ špecifikoval a zatriedil podľa platných klasifikácií vo všetkých dokumentoch verejného obstarávania. V prípade verejných prác ako predmetu obstarávania bola touto platnou klasifikáciou zo štatistického hľadiska klasifikácia stavebnej produkcie (podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 632/2002 v znení neskorších predpisov) a z hľadiska popisu obstarávaných prác a dohodovania ich ceny triednik stavebných prác (podľa metodického pokynu MVRR SR).

Pre nadlimitné (medzinárodné) verejné obstarávanie verejných prác platilo v členských štátoch Európskej únie záväzná Smernica č. 2004/18/EC z 31. 3. 2004 o verejnom obstarávaní verejných prác, tovarov a služieb, ktorá pre klasifikáciu stavieb vyžaduje uplatnenie klasifikácie stavebníctva podľa divízie 45 klasifikácie NACE - CPV, ktorá je obsahovo aj kódovo totožná s klasifikáciou produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu SR  č. 632/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, takže uplatnenie klasifikácie podľa triednika stavebných prác, metodickým pokynom MVRR SR, bolo plne kompatibilné so stavom požadovaným aj podľa celkom nových záväzných, platných predpisov Európskej únie. Požiadavka uplatňovať pre stavebníctvo klasifikáciu NACE - CPV bola zahrnutá aj v zákone o verejnom obstarávaní, č. 25/2006 Z. z . Preto Triednik stavebných prác bol nielen v súčasnej dobe ale aj pre budúce legislatívne usporiadanie plne kompatibilný s predpismi Európskej únie aj v oblasti verejného obstarávania.

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v §§ 43 g, 47 a 48 požaduje stanovenie stavebných prác a všeobecných technických požiadaviek na ich uskutočňovanie. Podkladom pre toto stanovenie je práve triednik stavebných prác.

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v § 273 umožňuje použitie Všeobecných obchodných a technických podmienok stavebných prác pri stanovení zmluvných podmienok v zmluvách o stavebných prácach aj pri verejnom obstarávaní verejných prác (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 34). Tým sa súčasne pri technickej špecifikácii predmetu obstarávania zabezpečuje aj uplatnenie technických špecifikácií, slovenských a európskych noriem, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií a európskych špecifikácií pri verejnom obstarávaní a uskutočňovaní stavebných prác. Ich priamym základom je práve triednik stavebných prác.

Preto Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR svojim metodickým pokynom po dohode so Slovenským štatistickým úradom a Úradom pre verejné obstarávanie ustanovilo Triednik stavebných prác (TSP) ako jednotiaci základ informačných systémov o výstavbe a pre usporiadanie databáz.

Štatistický úrad SR vydal s platnosťou od 1. 1. 2008 Štatistickú klasifikáciu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. z. Táto národná štatistická klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho Spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. Toto Nariadenie je záväzné v celom rozsahu vo všetkých členských štátoch a uplatňuje sa od 1. januára 2008 a je platné aj v súčasnosti.

Predmetná vyhláška ale svojou číselnou nomenklatúrou oddielov 41, 42, 43 (stavebníctvo) na prvých dvoch miestach číselníka nekorešpondovala s dovtedy používanou nomenklatúrou oddielu 45, čo ale neprekážalo v ďalšom využívaní staršej nomenklatúry KP z r. 2003 nakoľko tá spĺňala primárne kritéria zákona o Verejnom obstarávaní, a to požiadavku uplatňovania pre stavebníctvo klasifikáciu NACE – CPV, bola zahrnutá v zákone o verejnom obstarávaní, č. 25/2006 Z. z., ktorá naďalej mala vo svojom číselnom kóde tzv. 45-ový systém, a preto nebolo nevyhnutne potrebné používanú nomenklatúru prepracovávať.

 

Nový Zákon č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní z 18. 11. 2015 s účinnosťou od 18. 4. 2016 jednoznačne stanovil, v zmysle § 3, že zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania.

Toto ustanovenie jednoznačne stanovilo vo verejnom obstarávaní používanie na zadefinovanie zákazky Spoločný slovník obstarávanie (CPV) odd. 45, čo vyvolalo potrebu triedenia stavebnej produkcie prispôsobiť predmetnému slovníku. Hlavný slovník obstarávania je v svojej úplnej vnútornej štruktúre definovaný na 8 triediacich krokov s možnosťou doplnenia o deviaty krok pomocou tzv. doplnkového slovníku. Pre potreby verejného obstarávanie v zmysle platného Metodického pokynu č. 1 s účinnosťou od 1. 1. 2005 je postačujúce zadefinovanie konkrétnych stavebných prác na prvých šesť miest slovníka s následným konkrétnym vyjadrením týchto prác pomocou Triednika stavebných prác.

 

2. ÚVODNÁ ČASŤ

2.1 TRIEDNIK

 

Triednik stavebných prác (TSP) je určený pre potrebu výstavby, rekonštrukcie, opravy a údržbu.

Pozostáva z 3 častí:

I. Metodický pokyn MVRR SR

II. Triednik stavebných prác

III. Popisovník – súbor popisov položiek stavebných prác

 

Triednik je súčasťou predpisov vydávaných MVRR SR – sekciou stavebníctva a bytovej politiky, ktoré určujú pravidlá pre vypracovanie súťažných podkladov resp. ponukovej dokumentácie. Je základným podkladom pre jednotný prístup k spracovaniu súpisov prác, ktoré poskytnú jednoznačné informácie o druhu a množstve požadovaných prác, umožňujúce účastníkom výberového konania-uchádzačom, účelne a objektívne vypracovať svoju cenovú ponuku.

Aby sa dosiahlo splnenie tejto úlohy, musia byť práce rozčlenené do položiek s dostatočnou podrobnosťou, ktorá umožní rozlíšenie rôznych druhov prác a ich špecifické miestne a ostatné realizačné podmienky.

Tam kde to bolo účelné a možné sa pri vypracovaní triednika používali aj podklady z TSKP a existujúcich popisovníkov. Obsah triednika je prispôsobený súčasným technickým, technologickým, materiálovým a kvalitatívnym požiadavkám. Triednik je vytvorený ako otvorený, umožňujúci jeho dopĺňanie o ďalšie činnosti a hľadiská.

Oddiel 45-Stavebné práce je členený na triedu, skupinu, kategóriu a podkategóriu, ktoré vytvárajú základnú úroveň definovanú 6-miestnym numerickým kódom. Základný 6-miestny numerický kód Spoločného slovníka obstarávania je hierarchicky nadradený ďalšiemu podrobnejšiemu triedeniu.

Predmetný 6-miestny numerický kód (v členení na úroveň podkategórie) je definovaný popisom, ktorý jednoznačne vymedzuje rozsah zaradených stavebných činností resp. prác a naopak vyraďuje činnosti, ktoré sú svojim charakterom síce príbuzné zaradeným činnostiam ale nie sú predmetom konkrétnej podkategórie. Vo väčšine prípadov, najmä v skupine 45.2 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb, je popis definovaný v takom rozsahu, že je potrebné ku každej konkrétnej základnej úrovni pričleniť viac parciálnych častí jednotlivých činností základného triedenia stavebných prác. Uvedené členenie v konečnom dôsledku spôsobuje, že 42 základných činností, z ktorých je pre Spoločný triednik obstarávania oddiel 45-Stavebné práce relevantných 38 činností, sa rozšírilo na 117 činností CPV.

Prehľad základného triedenia stavebnej produkcie – prác (činností) je uvedený v prílohe č. 1.

Triednik v tejto novej podobe má dostatočnú vypovedaciu schopnosť pre:

- verejné obstarávanie, a to jednoznačné a vyčerpávajúce stanovenie popisu stavebných prác

- stanovenie ceny stavebných prác a postup jej dohadovania s možnosťou vychádzať z podrobného rozpočtu na základe vyjadrenia ceny stavebných prác podľa navrhovaného triedenia. Takto môže slúžiť aj pre výrobné kalkulácie a výrobné faktúry stavebných prác

- vyjadrenie väzieb medzi štatistickým sledovaním produkcie, verejným obstarávaním stavebných prác a stanovením ich ceny s jednoznačným triedením stavebných prác.

 

Týmto postupom je vytvorené také triedenie stavebnej produkcie (prác), ktoré je identické s postupmi v Európskej únii. Tu je záväzná klasifikácia stavieb, ale presnejšie, jednoznačné a vyčerpávajúce triedenie stavebných prác pre predmet obstarávania, tvorby cien, výrobných kalkulácií i výrobných faktúr je ponechaný na národnú úroveň.

Schéma systému triedenia Spoločného slovníka obstarania je v prílohe č. 2.

 

2.2 POPISOVNÍK

 

Účelom popisovníka je systémové zabezpečenie jednoznačného a všeobecne zrozumiteľného vyjadrenia stavebnej produkcie (prác). Popisovník slúži ako jednotný štandard. Jeho otvorená štruktúra však umožňuje zostavenie úplných popisov prác v hierarchickom členení, plne vystihujúcich nielen vecný charakter stavby, ale aj ostatné požiadavky obstarávateľa na spôsob oceňovania. Jeho aplikácia umožňuje jednotné a objektívne posudzovanie cien prác a ich vývoj a uľahčuje vytváranie počítačových databáz pre obstarávateľa aj zhotoviteľa.

Popisovník je pomôckou pre spracovateľa súťažných podkladov, resp. ponukovej dokumentácie k vypracovanie „Súpisu prác stavby“. Pomocou popisovníka je možné vymedziť predmet obstarávania pre dodávku stavby, prípadne jej časti. Možno ho však primerane využiť i v ďalších prípadoch, keď je potrebné pripraviť podklady pre nižšie stupne projektovej dokumentácie, pre špecifické ocenenia, napr. odborné odhady, spracovanie variantných riešení, optimalizáciu resp. objektivizáciu nákladov, atď.

Jednotlivé druhy prác sú definované stručným a výstižným popisom, vysvetlivkami a mernou jednotkou tak, aby mohli byť v uvedenej forme použité v súpisoch prác.

Popisovník rieši aj vymedzenie dodacích a kvalitatívnych podmienok stavebnej produkcie, čo je zabezpečené jeho previazaním s Technicko-normatívnymi nosičmi (TNN), resp. Všeobecnými technickými podmienkami (VTP). Ďalšie upresnenie resp. odchýlky od týchto podmienok môže spracovateľ súťažných podkladov, resp. ponukovej dokumentácie uviesť vo zvláštnych individuálnych podmienkach, v ktorých vyjadrí aj špecifiká súvisiace s umiestnením a konkrétnymi danosťami stavby.

Pri malom rozsahu zmien je možné tieto vyjadriť priamo v doplnení textu položky. V prípade väčších zmien je nutné pristupovať k popisu ako k položkám individuálnym. Využije sa pritom základná štruktúra popisovníka, do ktorej sa začlení predmetný individuálny popis.

Popisovník umožňuje agregáciu „formálnu“ (zovšeobecnenie prác) ukončením popisov-triedenia s menším počtom vetvení a „súhrnnú“ agregáciu, ktorá reprezentuje súhrn prác, výnimočne viac CPV. Pri použití oboch typov agregácie však klesá vypovedacia hodnota popisu položky.

Použitie agregácie je vhodné najmä pre nižšie stupne projektovej dokumentácie.

Ak sa obstarávateľ z objektívnych dôvodov rozhodne agregovať viac CPV, položku zatriedi do objemovo (v €) rozhodujúceho CPV. (Napr. izolácie základov do hrubej stavby).

Naopak, ak popisovník v štandardnej forme je vymedzený príliš všeobecne, je možné číselný kód individuálne doplniť o ďalšie miesto a upraviť zodpovedajúci popis položky o rozšírený text.

Pri verejnom obstarávaní podľa § 102 môže výnimočne obstarávateľ postupovať aj inou metódou triedenia-individuálne.

Práce skupiny 45.25 Ostatné špecializované stavebné práce, môže obstarávateľ zatriediť, s výnimkou prípadov keď sú samostatne dodávané, do zodpovedajúceho CPV 45.2, menovite ak nevyžadujú mimoriadne postupy a zariadenia, resp. ak sú objemovo (v €) nevýrazné. (Napr. betónovanie armovaných skeletov výškových stavieb).

V súlade s čl. 4 Metodického pokynu MVRR SR môže obstarávateľ použiť pri jednotlivých CPV alternatívne usporiadanie poradia klasifikačných hľadísk v rozsahu minimálneho triedenia s tým, že nenaruší logiku spätnej väzby.

Búranie konštrukcií a demontáže sú obsiahnuté v činnosti 05 s výnimkou CPV (činností) v ktorých sa priamo s takouto subčinnosťou v triedení uvažuje.

Stanovenie množstva práce t. j. určenie množstva merných jednotiek vyplýva priamo z textu popisu položky (triednika). Presný spôsob merania je stanovený väzbou na zodpovedajúce TNN (alebo v legendách k základným činnostiam triednika), resp. obstarávateľom individuálne spracovaným spôsobom merania.

 

2.2.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K POLOŽKÁM POPISOVNÍKA

 

1) Čiastkové práce v popise prác danej položky menovite neuvedené, vyplývajúce však z ponukovej dokumentácie a pre úplné ukončenie prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej, resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.

2) Popisy prác pre objekty alebo časti stavieb obsahujú vo svojom súhrne všetky práce, vyplývajúce zo súťažných podkladov, resp. ponukovej dokumentácie, nutné pre ich realizáciu. Obsahujú vždy ucelený súbor prác. Tieto súbory svojím spôsobom na seba nadväzujú a ich členenie a kvantifikáciu je potrebné stanoviť v rámci celej stavby. Toto ustanovenie platí i pre vzťah podľa jednotlivých položiek zo súpisu prác pre objekty alebo časti stavieb.

Zvlášť je toto ustanovenie nevyhnutné uplatniť pri zemných prácach, kde je potrebné stanoviť (v rámci organizácie zemných prác) rozsah celej stavby, t. j. hospodárenie s ornicou, využitie zemníkov a skládok, vhodnosti zemín, optimalizácie prepravných vzdialeností, postupu prác, klimatických vplyvov, postupových termínov a pod.

3) Popisy prác zahŕňajú všetok materiál, výrobky a polotovary, vrátane mimostaveniskovej dopravy, naloženia a zloženia, prípadne s uložením. So samostatnými „dodávkami“ materiálov sa neuvažuje (okrem prípadov uvedených vo vymedzujúcich podmienkach šesťmiestneho kódu CPV) ak obstarávateľ nerozhodne inak. Ak nie je samostatne uvádzaný vnútrostaveniskový presun je súčasťou základných popisov práce (v súlade s rozhodnutím obstarávateľa).

4) Práce súvisiace s vytýčením a vypracovaním výrobnej dokumentácie, sú obsiahnuté v položkách prác príslušného objektu, okrem dokumentácie vyvolanej  požiadavkami obstarávateľa (podľa činnosti 00).

5) Všetky skúšky a testy materiálov, konštrukcií a prác požadovaných dokumentáciou stavby, sú obsiahnuté v položkách príslušných prác. Výnimku tvoria skúšky konštrukcií na rúrovom vedení, skúšky mostov statické, resp. dynamické a skúšky vodotesnosti nádrží, ktoré sú samostatnými položkami popisovníka. Skúšky a testy vykonávané výhradne ako menovité dodatočné požiadavky obstarávateľa musia byť tiež popísané samostatne.

6) Zriadenie (montáž a dodávky) prác dočasného charakteru sa popisuje položkami príslušnej stavebnej činnosti a ich odstránenie sa popisuje položkami stavebnej činnosti 05 búracie práce a demolácie, ak nie sú v popisovníku predmetného KP uvedené samostatné položky. Za búranie a demoláciu sa všeobecne považuje tiež demontáž, rozoberanie a pod.

7) Popisovník obsahuje pre podzemné stavby samostatné položky súvisiace predovšetkým s razením a zriaďovaním primárneho a definitívneho ostenia. Pre ostatné práce prevádzané v podzemí (napr. definitívne drenážne potrubie, meracie body pre monitoring, definitívne rozvody médií, železobetónové konštrukcie stavieb, konštrukcie vozoviek a pod.) sa použijú položky z jednotlivých stavebných činností s tým, že v súpise prác bude uvedené, že tieto práce budú realizované v podzemí.

8) V popise všetkých položiek sú obsiahnuté všetky do úvahy prichádzajúce známe riziká a požadované zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

9) Popisy položiek zahŕňajú nasledujúce parciálne činnosti:

- prípravu pracoviska vrátane prístupu

- úpravu,očistenie a ošetrenie styčných plôch a konštrukcií

- dodanie materiálu a dielcov v požadovanej kvalite

- zhotovenie práce (vrátane spár, spojov, uloženia a pod.) podľa technologického predpisu

- nutnú ochranu bezpečnosti práce

- technologické manipulácie v pracovnom priestore

- montážne prostriedky a pomôcky

- potrebné dočasné úpravy

- úpravy, očistenie a ošetrenie pracoviska

- zaistenie pracoviska proti všetkým vplyvom znemožňujúcim alebo sťažujúcim prácu ( zimné opatrenia a pod.)

 

2.2.2 AGREGÁCIA A DESAGREGÁCIA ZÁKLADNÉHO SÚBORU POLOŽIEK

 

Všetky položky prác sa označia poradovým číslom. Ďalším identifikačným údajom každej položky je číselný triediaci kód podľa klasifikácie popisovníka. Výnimkou sú individuálne položky, pre ktoré sa triediaci kód nemusí uvádzať.

Pre podrobné členenie prác do jednotlivých položiek sa používajú položky jednotkové alebo agregované.

Popis položky je určený v Popisovníku prác (resp. v TNN). Jeho rozsah je daný stupňom agregácie použitých položiek. Pri desagregácii je nevyhnutné základný popis rozšíriť o doplňujúce charakteristiky určujúce, resp. spresňujúce rozdiely.

Práce, ktoré sa uvádzajú agregovanými položkami (môže ísť aj o súhrn viac druhov prác) musia mať popisom jednoznačne vymedzené požiadavky na druh a rozsah a základné kvalitatívne charakteristiky celého súhrnu prác. Pre tieto položky platia v zásade pravidlá pre položky jednotkové.

V každej položke sa vyznačí merná jednotka. Pre práce obsiahnuté v popisovníku je príslušná merná jednotka určená. V prípade ak obstarávateľ chce stanoviť inú mernú jednotku (agregácia, desagregácia, resp. v popisovníku neobsiahnutá položka) musí ju určiť individuálne.

 

2.3. SÚPIS PRÁC STAVBY (SP)

 

Súpis prác je jedným zo súboru dokumentov, ktoré vymedzujú (určujú) predmet diela (stavbu).Súbor dokumentov môže okrem položkového súpisu prác stavby a dokumentácie pre zadanie stavby obsahovať aj všeobecné- technické podmienky a zvláštne technické kvalitatívne podmienky predmetnej stavby.

Súpis prác stavby je zostavou popisov stavebných prác, ktoré je potrebné vykonať pri jej realizácii alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo súvisia. Následným ocenením všetkých prác a služieb v predmetnom položkovom súpise sa vytvára rozpočet stavby. Súpis prác stavby je teda podkladom pre určenie ceny diela. V etape výberového konania sa táto cena chápe ako ponuková cena predkladaná uchádzačom. Po uzavretí ZOD je základnou východiskovou cenou pre realizáciu. Uvedená cena však nemusí byť konečná pretože obvykle dochádza pri realizácii stavby k zmenám, resp. valorizácii východiskovej ceny.

Z vyššie uvedeného vyplývajú tieto základné ciele súpisu prác stavby:

a) poskytnúť uchádzačom  o zákazku  postačujúce informácie o  druhu  a  množstve  prác aby mohli efektívne a presne pripraviť svoju ponuku,

b) zaistiť ocenenie prevedených prác v priebehu zhotovovania diela pomocou zmluvne dohodnutej sústavy cien a sadzieb a spôsobu ich použitia.

 

Jednotlivé úseky, objekty a práce stavby obsahujú súbory položiek podľa popisovníka prác. Pre jednotlivé súbory sa vypracujú súhrny, ktoré rešpektujú základné členenie súpisu prác stavby a členenie popisovníka prác.

Celkový súhrn prác stavby udáva prehľadnú zostavu prác jednotlivých úsekov a objektov, prípadne i jednotlivých skupín stavebných dielov stavby. Zostava celkového súhrnu stavby vychádza z členenia stavby.

Zhotoviteľ súpisu prác prispôsobí vzorovú štruktúru podmienkam predmetnej stavby tak aby súpis bol čo najjednoduchší, prehľadný a aby plnil riadne svoju funkciu.

Súpis prác stavby má obvykle zostavovať zhotoviteľ dokumentácie stavby ktorý pozná jej problematiku a potrebné podrobnosti. Ak má obstarávateľ zvláštne požiadavky ktoré chce zahrnúť do SP, oznámi ju zhotoviteľovi súpisu prác stavby k zapracovaniu.

 

V súpise prác sa nepredpisuje určitý výrobca alebo obchodný názov materiálu, dielcov či ostatných vecí dodávaných na stavbu. Uvedie sa len požadovaná technická špecifikácia. Pokiaľ sa uvedú požiadavky alebo odkazy na jednotlivé obchodné mená, zvláštne označenie výrobku alebo výkonu, ktoré je príznačné pre určitý podnik alebo organizačnú jednotku, patenty a úžitkové vzory, musí sa umožniť použitie i obdobných riešení. Výnimkou môžu byť výrobky určené k použitiu na základe výberového konania obstarávateľa.

Položkový súpis prác stavby obsahuje všetky služby, práce, materiály a veci, ktoré sú požadované od zhotoviteľa, aby ich zaistil alebo urobil. Pokiaľ bude mať uchádzač nejakú pochybnosť alebo neujasnenosť vo vzťahu ku ktorejkoľvek položke súpisu prác stavby, požiada obstarávateľa o vysvetlenie pred podaním ponuky.

Pokyny a požiadavky platné len pre určitú stavbu sa vypracujú podľa podmienok príslušnej stavby v súlade so zámermi obstarávateľa.

Patrí sem najmä :

- použitie položiek skupiny stavebných dielov 00. Všeobecné položky v procese obstarávania,

- obsah špeciálnych-individuálnych položiek,

- možnosť alternatívnych položiek a podmienky pre ich návrh a obsah. Pokiaľ je v súpise prác uvedené alternatívne prevedenie prác alebo sa pripustí aby ich zhotoviteľ navrhol, je potrebné túto skutočnosť  jednoznačne definovať v ponukovej dokumentácii, najlepšie priamo v súpise prác.   V popise alternatívnej položky musí byť uvedené, že ide o alternatívnu položku a ku ktorej je alternatívou,

- určenie špecifických charakteristík základných položiek, ich náplň a spôsob platenia.

 

Pri použití položiek zo skupiny stavebných dielov 00 je potrebné presne definovať požadovanú prácu, prípadne službu v popise položky alebo v samostatnej prílohe (špecifikácia položky), ktorá sa pripojí k súpisu prác stavby.

 

2.4.  SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác. Nový spoločný slovník obstarávania CPV je prílohou „Nariadenia Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV je účinné od 15. 9. 2008.

 

3. ZÁVER

3.1 PRECHODNÉ USTANOVENIE

 

Metodický pokyn MVRR SR nadobudol účinnosť 1. januára 2005.

V období do 31. 12. 2005 bolo prípustné postupovať aj podľa doterajšieho systému. Analogicky to platí aj v období po 1. 1. 2006 pre stavby k tomuto dátumu projekčne rozpracované, resp. vyprojektované.

 

3.2 DOPLŇOVANIE TRIEDNIKA

 

Triednik je otvorený pre doplňovanie o ďalšie činnosti, resp. o ďalšie vetvenie vo všetkých úrovniach triedenia. Podnety na dopĺňanie, resp. aktualizáciu zasielajte, resp. prerokujte priamo s riešiteľom Cenekon a.s. na tel. č. 02/62801092.