Pre mestá a obce

Rozsiahla cenníková databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb. Okrem položiek pre výstavbu, rekonštrukciu a opravu budov, akými sú napríklad obecné a mestské úrady, školy, škôlky, kultúrne domy alebo rôzne účelové zariadenia sa v našej databáze nachádza aj množstvo položiek zameraných špeciálne pre potreby miest, obcí a krajov.

Letná a zimná údržba

Na základe aktívnej spolupráce so samosprávami sme do databázy dopracovali široký sortiment položiek, ktorými môžete oceniť letnú a zimnú údržbu. Z letnej údržby boli napríklad doplnené práce pre:

 • čistenie komunikácií, chodníkov a zastávok vrátane odstránenia žuvačiek,
 • čistenie dopravných značiek a zariadení,
 • čistenie priekop, rigolov a priepustov,
 • odstránenie nánosu z krajníc alebo zrezávanie krajníc,
 • odstránenie buriny z krajníc a obrubníkov,
 • kosenie krajníc a svahov komunikácií,
 • kropenie ciest pri vysokých teplotách.

Zimná údržba zahŕňa:

 • odstránenie snehu z chodníkov, peších zón a ciest,
 • posyp a súčasné pluhovanie s posypom chodníkov, peších zón a ciest
 • a osadenie snehových kolov a protisnehových zábran.

Záhradnícke práce

Záhradnícke práce pokrývajú založenie trávnika, výsadbu kvetín, kríkov a stromov vrátane starostlivosti o zeleň. Oceníte kosenie rôznych typov trávnikov, hnojenie, odburinenie, vertikutáciu alebo mulčovanie. Medzi ďalšie práce patrí výrub stromov a odstránenie pňov. V databáze nechýbajú ani položky pre kompletné ocenenie zavlažovacieho systému vrátane kvapkovej závlahy.

Cesty, chodníky a spevnené plochy

S našou databázou môžete komplexne oceniť výstavbu, rekonštrukciu a údržbu komunikácií a spevnených plôch. Položky sú spracované pre všetky konštrukčné vrstvy s možnosťou výberu z rôznych technologických postupov a materiálov. Okrem samotných telies ciest a chodníkov sú spracované aj položky pre:

 • zvodidlá, odrážače a vodiace pásy na zvodidlá, smerové stĺpiky a plašiče zveri,
 • dopravné značky vrátane ich opráv,
 • parkovacie stĺpiky a zábrany,
 • spomaľovacie prahy, parkovacie dorazové lišty a bezpečnostné ostrovčeky.

S databázou nebude problém oceniť ani vyspravenie výtlkov a trhlín a taktiež opravy jednotlivých vrstiev vozovky po prekopoch inžinierskych sietí. Z ďalších prác na komunikáciách obsiahnutých v našej databáze vyberáme:

 • autobusové zastávky z farebného betónu,
 • vodorovné značenie krytu vozovky náterom, farbou a páskou,
 • odstránenie vodorovného dopravného značenia,
 • vodiace a smerové prvky pre nevidiacich (betónové, plastové, nerezové a polyuretánové),
 • odvodnenie plôch uzavretými žľabmi,
 • polymérbetónové odvodňovacie obrubníky.

Mestský mobiliár

Mestský mobiliár je v databáze zastúpený napríklad položkami pre:

 • odpadkové koše, lavičky a stojany na bicykle,
 • zastávkové prístrešky a prístrešky na bicykle,
 • zastávkové označovníky a orientačné systémy,
 • reklamné vitríny, informačné nosiče a plagátovacie plochy
 • a ochranné mreže stromov v komunikáciách.

Oceniť môžete aj výmenu zasklenia zastávok MHD alebo reklamných vitrín a nosičov alebo výmenu drevených dosiek parkových lavičiek.

Vodovod, kanalizácia, plynovod

Pomocou databázy viete oceniť inžinierske siete pre vodu, kanalizáciu a plyn od výkopových prác, cez samotné potrubia, tvarovky a revízne šachty, až po finálnu úpravu cesty alebo chodníka. V databáze sú k dispozícii aj položky pre:

 • prefabrikované vodomerné šachty, odlučovače a lapače tukov, akumulačné nádrže, prečerpávacie stanice
 • a vsakovacie bloky.

Osvetlenie a elektrické zariadenia

Práce spojené s výmenou verejného osvetlenia taktiež oceníte s našimi položkami. Konkrétne ide o výmenu stožiarov a svetelných zdrojov za LED. Medzi ďalšie práce zahrnuté v databáze, ktoré môžete využiť patria okrem iných:

 • trakčné vedenie pre trolejbusy a električky,
 • kamerové systémy,
 • merače rýchlosti a informačné panely.

Detské ihriská a fitnes prvky

Budovanie detských ihrísk viete tiež oceniť pomocou našich podkladov, a to konkrétne detské zostavy, hojdačky, pieskoviská, lezecké prvky, detské domčeky, lanovky a kolotoče, edukatívne tabule, šmýkačky a iné herné doplnky. Rovnako oceníte i fitnes prvky slúžiace pre tzv. workout cvičenie.

Čistenie konštrukcií a ochrana proti grafitom

Na častý problém znehodnotenia stien grafitmi a plagátmi sme zareagovali aj v našej databáze a pripravili sme pre Vás rad položiek, ktorými oceníte odstránenie grafitov a aplikáciu preventívnych náterov proti grafitom a plagátom. Na ocenenie odstránenia hrubších nečistôt z betónových a oceľových povrchov môžete použiť položky čistenia vysokotlakovým vodným lúčom.