Oceňovanie stavebných prác

Problematika oceňovania stavebných prác vyžaduje pri každej stavbe špecifický, neopakovateľný prístup. Je vymedzená konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami, staveniskovými a územnými danosťami, legislatívou a technologicko-kapacitnými možnosťami realizátora stavby. Preto sme pre Vás pripravili novú knižnú publikáciu "Oceňovanie stavebných prác".

Publikácia je určená odborníkom s rôznym stupňom poznania a skúseností. Nájdete v nej návod, ako vo svojej práci uplatniť právne, normatívne, bezpečnostné, kvalitatívne, optimalizačné a ekonomické pravidlá a nástroje. Ich aplikácia výrazne uľahčí a skvalitní prácu, pomôže vyvarovať sa vážnym pochybeniam a umožní zvládnuť kalkulačnú problematiku komplexne a excelentne.

Hlavné kapitoly

  • Legislatívny rámec cenotvorby, kalkulovania a rozpočtovania
  • Ceny a oceňovanie
  • Kalkulácie - kalkulovanie, technológie
  • Rozpočet - rozpočtovanie
  • Kalkulácia špecifických nákladových titulov

Publikácia má ambíciu napomôcť postupnej zmene rutinnej aplikácie cenotvorby na analyticko systémovú, s cieľom definovať a následne zohľadniť aspoň extrémne rozdiely predmetu oceňovania oproti štandardnému. Obsahuje viac ako 130 príkladov cenotvorby a rozpočtovania, doplnených vizuálnych znázornení zadania a viac ako 100 softvérových výstupov a ukážok riešenia.