O spoločnosti

Rozhodujúcou činnosťou našej spoločnosti je pokračovanie v rozvíjaní a aktualizovaní databáz  smerných orientačných cien stavebných prác pre programové prostredie Cenkros 4 vyvíjaného spoločnosťou KROS a. s.

V spojení s týmto progresívnym programom sú databázy najpoužívanejším nástrojom na oceňovanie stavebných prác na Slovensku.

Odborní pracovníci, ktorí v minulosti dlhoročne pôsobili v povôdnej firme Cenekon, sú špecializovaní na jednotlivé odvetvia a ako gestori jednotlivých cenníkov výtvárajú originálné databázy CENEKON. Triedenie položiek je zostavované v zmysle pôvodného a dlhoročne používaného triediaceho systému z čias plánovaného hospodárstva pred r. 1989  TSKP (triednik stavebných konštrukcií a prác) a novšieho (činnostného) triedenia v zmysle tzv. Triednika stavebných prác, ktorý bol ustanovený Metodickým pokynom č. 1/2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako jednotiaci základ pre všeobecnú zrozumiteľnosť a rovnaké chápanie vyjadrenia stavebnej produkcie v celom procese prípravy a realizácie stavieb.