O spoločnosti

Spoločnosť Cenekon v minulom roku oslávila 25. výročie od svojho založenia. Aj vďaka Vám sme už celé štvrťstoročie na stavebnom trhu. Ďakujeme za Vašu podporu.

Spoločnosť vznikla zo špeciálneho organizačného útvaru, zriadeného v predchádzajúcom období Ministerstvom výstavby a stavebníctva SR, na tvorbu cien pre výstavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach a vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros ako aj ďalšie ekonomicko-technické úlohy zadávané rezortom ministerstva stavebníctva.

Výrazne prispela aj k systémovému zvládnutiu problematiky ekonomiky ďiaľničnej a cestnej výstavby (popisovníky, agregované položky, kontrolné rozpočty, expertné posudky, atď.). Vytvorila nový popisovník a orientačný cenník tunelárskych prác.

Predmet činnosti je počas celej existencie spoločnosti orientovaný na tvorbu a modifikovanie stavebno-ekonomických nástrojov, klasifikácie, oceňovanie, ekonomicko-cenové analýzy, expertízy, posudky, znaleckú činnosť, školiace a konzultačné činnosti.

Od roku 1983 vydávala časopis Slovenské stavebníctvo, ktoré v predmetnom období nastupujúceho trhového hospodárstva, pomáhal zaplniť informačno-legislatívne vákuum. Ako prvý subjekt, ešte za ČSFR v roku 1990, vytvorila orientačné cenníky stavebných prác, ktoré od vtedy vydáva každoročne. Vyvinula aj zodpovedajúce softvérové riešenia. ktoré ponúkal pod názvami "Cenekon A,B,C až D".

Spoločnosť Cenekon sa podielala aj na riešení úloh vedy a techniky pre orgány štátnej správy. Jednou z úloh výskumu a vývoja bolo vytvorenie Triednika stavebných prác, ktorý bol ustanovený Metodickým pokynom č. 1/2004 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako jednotiaci základ pre všeobecnú zrozumiteľnosť a rovnaké chápanie vyjadrenia stavebnej produkcie v celom procese prípravy a realizácie stavieb. Ministerstvom školstva Slovenskej republiky jej bolo udelené "Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj" (v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. v znení zákona č. 233/2008 Z.z.).

Ešte v roku 1996 uzatvorila spoločnosť Cenekon so súčasnou firmou Kros a. s. "Zmluvu o podmienkach vytvorenia a šírenia spoločného programového systému pre oceňovanie stavebných prác, s pracovným názvom "Cenkros". Výsledkom spolupráce sú spoločné produkty - programový systém Cenkros. Kros a. s. je tvorca softvéru a Cenekon, a.s. je tvorcom triednika, databáz a programového pomocníka Asistent rozpočtára.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, zapísalo spoločnosť Cenekon v roku 2006 ako znaleckú organizáciu v odbore Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác (v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.).

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky bola spoločnosti Cenekon udelená akreditácia pre vykonávanie akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti klasifikácie, kalkulovania, oceňovania a rozpočtovania stavebných prác (v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. a vyhláškou č. 97/2010 Z.z.).

V súčasnosti Cenekon zabezpečuje:

  • tvorbu a aktualizáciu cenníkov, technicko-ekonomických ukazovateľov a databáz pre rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác
  • podnety pre ďalší vývoj a priebežné zdokonaľovanie programového systému Cenkros
  • servis ku komplexnému stavebnému systému Cenkros
  • oceňovanie, ekonomicko-cenové analýzy a expertízne posudky stavieb
  • znaleckú činnosť v oblasti stavebníctva
  • priebežnú aktualizáciu Triednika stavebných prác
  • školiace a konzultačné činnosti v predmetných agendách
  • akreditované vzdelávacie programy v oblastiach klasifikácií, kalkulovania, oceňovania a rozpočtovania stavebných prác

Veríme, že za obdobie svojho pôsobenia Vám naša spoločnosť bola užitočným partnerom a cenným pomocníkom v riešení každodenných, ale aj špecifických technicko-ekonomických problémov.

Vážení obchodní partneri, našim cieľom po rokoch pôsobenia, aj v súčasnosti, je profesionálne poradiť a pomôcť zákazníkom, ktorý využívajú naše produkty alebo produkty vytvorené v kooperácií so spoločnosťou Kros, k svojej práci. Máme vytvorený skúsený tím odborníkov, ktorí sa dlhoročne venuje celému procesu cenotvorby a súvisiacim technicko-ekonomickým agendám. V prípade Vášho záujmu sme pripravení podeliť sa s Vami so svojimi skúsenosťami, resp. poskytnúť Vám naše produkty a služby.