KLASIFIKÁCIA, KALKULOVANIE, OCEŇOVANIE A ROZPOČTOVANIE STAVEBNÝCH PRÁC - komplexné osvojenie znalostí


Prehľad odborných tém predmetného akreditovaného vzdelávacieho programu
Spolu modulový vzdelávací projekt (moduly 1 až 5)
 
56 hod.

Moduly jednotlivo:

1. modul: Triedenie stavebnej produkcie a legislatívny rámec

Názov odbornej témy
teória
prax
celkom
a) klasifikačné systémy
 2
 0
 2
b) legislatívny rámec cenotvorby
 2
 0
 2
c) triedenie stavebných prác
 3
 0
 3
d) triedenie a klasifikácia výrobných činiteľov
 3
 0
 3
Spolu 1. modul
 
 
10 hod.

2. modul: Ceny - Oceňovanie stavebných prác

Názov odbornej témy
teória
prax
celkom
a) charakteristika a komponenty cien, druhy cien a metódy cenotvorby
 2
 0
 2
b) smerné orientačné nástroje, ich štruktúra, členenie, obsah a
    náklady  neobsiahnuté v SON
 3
 0
 3
c) technicko-ekonomické ukazovatele
 2
 0
 2
d) aplikácia v praxi (tvorba cien) aj s použitím výpočtovej techniky
 0
 4
 4
e) informatívny prehľad o priamo súvisiacich činnostiach
 1
 0
 1
Spolu 2. modul
 
 
12 hod.

3. modul: Kalkulácie - Kalkulovanie stavebných prác

Názov odbornej témy
teória
prax
celkom
a) funkcia, druhy kalkulácií, kalkulačné vzorce,členenie
 2
 0
 2
b) priame náklady vrátane problematiky technologického
    reprezentanta, nepriame náklady (réžia),poddodávky a zisk, DPH
 2
 0
 2
c) individuálne kalkulácie, HZS, kalkulácie Sh a polotovarov,
    problematika VRN a problematika presunu hmôt
 3
 0
 3
d) praktická aplikácia (kalkulácie) aj práca s využitím výpočtovej
    techniky
 0
 4
 4
e) informatívny prehľad o priamo súvisiacich činnostiach
 1
 0
 1
Spolu 3. modul
 
 
12 hod.

4. modul: Rozpočet - Rozpočtovanie stavebných prác

Názov odbornej témy
teória
prax
celkom
a) špecifiká oceňovania stavebnej produkcie, čo je rozpočet, spôsoby
     rozpočtovania, forma, štruktúra a členenie rozpočtu, výkaz výmer
 2
 0
 2
b) nástroje potrebné na zostavenie rozpočtu
 3
 0
 3
c) rozpočty pre rôzne fázy investičného procesu, cenová ponuka,
    posúdenie správnosti a primeranosti rozpočtu, expertíza
 2
 0
 2
d) praktická aplikácia (rozpočtovanie) aj s využitím výpočtovej techniky
 0
 4
 4
e) informatívny prehľad o priamo súvisiacich činnostiach
 1
 0
 1
Spolu 4. modul
 
 
12 hod.

5. modul: Špecifické nákladové tituly

Názov odbornej témy
teória
prax
celkom
a) špecifické podmienky stavebných organizácií a konkrétnych stavenísk,
    vplyvy teritoriálne, klimatické, atď.
 2
 0
 2
b) objektivizácia, valorizácia (detailne, resp. indexmi) a optimalizácia
 3
 0
 3
c) praktická aplikácia aj s využitím výpočtovej techniky
 0
 4
 4
d) informatívny prehľad o priamo súvisiacich činnostiach
 1
 0
 1
Spolu 5. modul
 
 
10 hod.