Knižné stavebné cenníky 2018

cennik_obalka

Nové knižné vydanie smerných orientačných cenníkov stavebných  prác v aktuálnej cenovej úrovni 2018, sú oproti predchádzajúcemu vydaniu 2016 doplnené o tisíce nových položiek. Ceny v cenníkoch prešli nie len relačnými, ale aj veľkými systémovými zmenami. Dopad týchto zmien je v úhrne približne 3%.

  • Všetky vstupy pre výpočet smerných cien, sú opreté o údaje zo štatistického úradu, čim sme odstránili subjektívnosť a zaviedli jasné pravidlá pre kalkuláciu ceny.
  • Upravenie tarifných miezd o 11% na úroveň Štatistickým úradom uvádzanej priemernej mzdy dosahovanej v slovenských stavebných organizáciách s dokalkulovaním mzdových zvýhodnení a kompenzácií v súlade s ustanoveniami zákonníka práce. Celkové mzdy vzrástli o 4.0%.
  • V cenách bolo popri daňovom odpisovaní zavedené aj znalecké odpisovanie strojov, ktoré je presnejšie a vyjadruje skutočné odpisovanie v reálnych podmienkach.
  • Pre náročné práce bola zavedená 5. tarifná trieda, ktorá umožňuje oceniť aj vysokokvalifikované práce.
  • Zavedenie medzitried pre presnejšie zohľadnenie práce v zdraviu škodlivom prostredí, ktoré jasne definuje zákonník práce a príslušné legislatívne predpisy.
  • Komplexné prepracovanie nepriamych nákladov a zisku, ktorá je vo štandardnom vyjadrení zakomponovaná do smerných orientačných cien.
  • Možnosť „ROZPOČTOVANIA“ nepriamych nákladov (cca 380 položiek).
  • Zavedenie 3. úrovní zisku pre budovy, inžinierske stavby a špeciálne práce s možnosťou (návodom) na individuálne vyčíslenie.
  • Komplexná rekonštrukcia materiálovej databázy (cca. 100 000 položiek). Presné zatriedenie materiálov do triednika JKPOV s pridaním nových technologických stromov. Jasne, stručne a výstižne popísané materiály so všetkými potrebnými údajmi.
  • Rekalkulácia dopravných nákladov a to s titulu zmeny dopravných vzdialeností ako aj presunu jednoznačných režijných titulov do nepriamych nákladov.

Ostatné zmeny a úpravy, vrátane ich zdôvodnenia ako aj návodu na používanie cien nájdete v publikácii

"PRAVIDLÁ PRE POŽÍVANIE SMERNÝCH ORIENTAČNÝCH NÁSTROJOV A PREHĽAD
INVESTIČNÝCH TITULOV A NÁKLADOV NEOBSIAHNUTÝCH, RESP. ČIASTOČNE OBSIAHNUTÝCH V SON"

Sme  presvedčení, že realizované zmeny prispeli k ďalšiemu skvalitneniu smerných orientačných cien cenníkov  Cenekon.
Veríme, že v prípade Vášho záujmu budú nové cenníky pre Vašu prácu prínosom a pre Vás vítaným informatívnym a cenovorelačným pomocníkom.

Zoznam publikovaných cenníkov

Pre lepšiu orientáciu uvádzame k cenníkom stavebných prác, aj obsah členenia položiek v cenníkoch pomimo úvodnej časti cenníka.

OBSAHY CENNÍKOV
001 Zemné práce
003 Lešenie - dočasné žeriavové dráhy  
011 Bežné stavebné práce  
013 Búranie a podchytávanie konštrukcií  
014 Opravy a údržba  
221 Pozemné komunikácie a letiská  
237 Plochy a úprava územia  
271 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie  
711 Izolácie proti vode  
713 Izolácie tepelné  
721 Zdravotechnické inštalácie budov  
731
795
Ústredné vykurovanie a Lokálne vykurovanie  
760 Výplne otvorov  
762 Konštrukcie tesárske  
763 Drevostavby - montáž  
764 Konštrukcie klampiarske  
765 Tvrdé krytiny  
766 Konštrukcie stolárske  
771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady  
775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové  
782 Dlažby a obklady z prír. kameňa - montáž  
783 Nátery  
784 Maľby - tapety  
921 Elektromontáže  
946 Zemné práce pri externých montážach  
PSN Pravidlá pre oceňovanie stavebných prác