Indexy

Indexy ŠÚ SR podľa CENEKON

INDEXY ŠÚSR

Pre odhady indexov cien stavebných prác sa využíva indexová schéma pre štvrťročný výpočet. Systém váh umožňuje agregovanie indexov cien do typov, oddielov, skupín a tried podľa Klasifikácie stavieb (KS) a do oddielov, sekcií, skupín, tried a podtried podľa Klasifikácie produkcie (KP). Cenovým základom sú priemerné ceny roka 2010. V prepočte sú do posledných známych indexov cien stavebných prác premietnuté zmeny cien materiálov a výrobkov, ku ktorým došlo v období medzi mesiacom zisťovania v štvrťroku a bežným mesiacom, a ďalšie známe alebo predpokladané nemateriálové vplyvy (zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk).

Spoločnosť CENEKON spracovala indexy ŠÚ SR do tvaru s usporiadaním cenových indexov jednotlivých štvrťrokov po položkách Klasifikácie stavieb a spätne prepočítala cenové indexy až do roku 1993. Nový tvar ponúka jednoduchú a prehľadnú tabuľku cenových indexov. Indexy ŠÚ SR spracované spoločnosťou CENEKON sú vydávané v elektronickom tvare PDF.