KLASIFIKÁCIA, KALKULOVANIE, OCEŇOVANIE A ROZPOČTOVANIE STAVEBNÝCH PRÁC – doplnenie a prehĺbenie znalostí

Prehľad odborných tém akreditovaného vzdelávacieho programu nečleneného na moduly

Počet hod.
1. Problematika stavebného práva a legislatívny rámec cenotvorby,
kalkulovania a rozpočtovania
1,5
 • legislatíva rámcovo upravujúca investičný proces
 • legislatíva priamo ovplyvňujúca cenotvorbu, kalkulovanie a rozpočtovanie
2. Triediace a klasifikačné systémy
2
 • klasifikácia stavieb (objektov)
 • klasifikácia produkcie
 • triedenie stavebných konštrukcií a prác
 • triedenie výrobných činiteľov
3. Ceny a oceňovanie 5
 • druhy a komponenty cien
 • metódy cenotvorby
 • smerné oceňovacie nástroje
 • špeciálne agregované oceňovacie nástroje a ukazovatele
4. Kalkulácie a kalkulovanie 5
 • druhy a metódy kalkulácie
 • kalkulácia priamych nákladov
 • kalkulácia nepriamych nákladov
 • zisk (riziko)
5. Rozpočet - rozpočtovanie 4
 • zohľadnenie bezpečnostných, protipožiarnych, normatívnych a technologických ustanovení v rozpočtovaní
 • špecifikácia rozsahu stavebných prác
 • nástroje rozpočtovania
 • rozpočet a jeho tvorba
 • súhrnný rozpočet stavby
6. Kalkulácia špecifických nákladových titulov 3
 • náklady vyjadrujúce staveniskové a územné vplyvy
 • objektivizácia, valorizácia a optimalizácia stavebných prác
 • skúšky, prirážky a zrážky
 • presun hmôt
7. Praktická aplikácia s využitím výpočtovej techniky 3,5
 • aplikácia klasifikačných systémov a triedenia
 • orientácia v databázach a obsah cien
 • úprava cien a kalkulácia nákladov
 • technicko-ekonomické ukazovatele

Spolu vzdelací projekt nečlenený na moduly

24 hod.