Novinky 2012/I - 2014/II

 1. 800-1 Zemné práce
  V cenníku boli zaradené položky množstevných variantov vodorovného premiestnenia výkopku po spevnenej a nespevnenej ceste z horniny 1 až 4 a 5 až 7 v časti A01 spoločné zemné práce a v časti A02 zemné práce pre inžinierske objekty. Boli doplnené nové položky hĺbenia zapažených i nezapažených jám ručne a strojne pri poruchách (haváriách) inžinierskych sietí. Čítať viac…
 2. 800-2 Zvláštne zakladanie objektov
  Do cenníka boli doplnené nové položky geomreží a geobuniek, ktoré sa používajú na stabilizáciu podkladov. Prispievajú k zvýšeniu únosnosti konštrukčných vrstiev, rovnomerne rozkladajú pôsobiace zaťaženie a tým priaznivo ovplyvňujú sadanie konštrukcie. Čítať viac…
 3. 800-3 Lešenie – dočasné žeriavové dráhy
  S väzbou na cenník 801-1 Bežné stavebné práce, v ktorom bolo pridané aktuálne systémové debnenie DOKA, ktoré pokrýva položky pre základové pásy a základové dosky, steny, šachty, stĺpy, stropy, čelá stropov, prievlaky a podperný systém pre montované stropy boli do cenníka 800-3 doplnené položky pre pracovné a ochranné lešenie DOKA. Čítať viac…
 4. 800-5 Sanácie objektov – Špeciálne stavebné práce
  Nový cenník 800-5 Sanácie objektov – Špeciálne stavebné práce je súhrnom prác potrebných na sanáciu stavebných konštrukcií, ich častí a slúži pre sanačné práce na všetkých stavbách (objektoch) okrem stavebných prác odboru 825 Tunely (podzemných objektov). Cenník združuje existujúce položky sanačného charakteru a je doplnený o nové práce, napr. uhlíkové kompozity, nabíjanie nerezových plechov, injektáž muriva a elektroosmózu. Čítať viac…
 5. 800-6 Demolácia objektov
  Boli doplnené nové položky demolácie ťažkou mechanizáciou. Demolácia ťažkou mechanizáciou je búranie hydraulickými drviacimi čeľusťami osadených na pásových hydraulických rýpadlách rôznych druhov. Položky sú zvlášť vyhotovené pre budovy a haly. V položkách je zakomponované demolačné pásové rýpadlo s dosahom až 37 m. Čítať viac…
 6. 800-711 Izolácie proti vode a povlakové krytiny
  V cenníku boli doplnené nové technológie pre montáže strešných krytín. Ide najmä o PVC, TPO, EPDM fólie. Fólie sa na strechu pokladajú voľne, kotvia, celoplošne alebo bodovo lepia. Pribudli aj montážne položky na kotvenie povlakovej izolácie v rohoch a kútoch, vyvedenie na atiku, detaily pre strešné komínky a svetlíky. Pre izolovanie spodnej stavby boli doplnené montážne položky na báze tekutej gumy a kryštalickej izolácie, profilované fólie od firmy Dörken a izolácie terás a kúpeľní. Čítať viac…
 7. 800-713 Izolácie tepelné
  V cenníku bol zrekonštruovaný obsah položiek, montážne položky sú viazané na materiálovú charakteristiku v špecifikácii (minerálna vlna, polystyrén, resp. XPS). Boli doplnené nové technológie pre nadkrokvovú izoláciu striech, izolácie plochých striech a atík spádovými klinmi, izolácie PUR penou a celulóznymi vláknami. Zrekonštruované boli tiež položky izolovania vzduchotechnických a rozvodných potrubí. Doplnené boli položky demontáži tepelnej izolácie. Čítať viac…
 8. 800-714 Akustické a protiotrasové opatrenia
  V cenníku boli doplnené položky pre montáž minerálnych akustických panelov na stenu a na strop. Čítať viac…
 9. 800-721 Zdravotechnické inštalácie budov
  V cenníku boli prekontrolované a zrevidované pôvodné položky, boli nahradení neaktuálne materiály za nové ekvivalenty a boli prehodnotené časy práce. Doplnili sa nové technológie v častiach vnútorná kanalizácia, vodovod, plynovod a zariaďovacie predmety. Čítať viac…
 10. 800-731 Ústredné vykurovanie
  V cenníku boli zrekonštruované a aktualizované položky v časti A01 kotolne a A02 strojovne. Doplnené boli položky montáží kotlov na tuhé palivá, kotlov plynových, expanzných nádob, zásobníkových ohrievačov, akumulačných zásobníkov, teplovodných obehových čerpadiel a tepelných čerpadiel (vzduch-voda, voda-voda, zem-voda), armatúr a vykurovacích telies. Do databázy boli zakomponované nové položky nerezových komínov. V častiach kúrenárskych prác, demontáží a opráv cenníka boli nahradené izolácie z azbestu za bezazbestové tesniace dosky a izolačné šnúry. Čítať viac…
 11. 800-761 Sklobetónové konštrukcie
  Cenník bol komplexne prepracovaný a spĺňa všetky potrebné kritériá pri ocenení najpoužívanejších technologických postupov pri výstavbe sklobetónových konštrukcií. Čítať viac…
 12. 800-762 Tesárske konštrukcie
  V spolupráci s Cechom strechárov Slovenska a vybranými remeselníkmi sa doplnili a zrekonštruovali časti cenníka týkajúce sa strešných konštrukcií, a to konkrétne montáž debnenia, latovania a kontralát, montáž nadstrešných konštrukcií a zvláštne úkony na stavenisku. Jedná sa o vytvorenie nových položiek, ako aj opravu už existujúcich s nevyhovujúcou štruktúrou (úprava normočasov a pridružného materiálu) pre rozpočtovanie krovov. Čítať viac…
 13. 800-763 Drevostavby – montáž, Sadrokartónové konštrukcie
  V cenníku drevostavieb boli zrekonštruované položky od firmy Rigips, boli doplnené nové systémy stien, priečok, podhľadov a pod. Pribudli nové položky pre montáž priehradových väzníkov, dutinových podláh od firmy Knauf a drevoplastové a drevené podlahy na terasu a balkóny. Čítať viac…
 14. 800-764 Klampiarske konštrukcie
  V cenníku drevostavieb bV spolupráci s Cechom strechárov Slovenska a vybranými remeselníkmi bol komplexne zrekonštruovaný cenník Klampiarské konštrukcie v častiach pozinkovaný, hliníkový, medený, zinkový, titánzinkový, farebný pozinkovaný a hliníkový a profilovaný plech. Na základe odbornej spolupráce boli objektivizované časy práce a dopracované chýbajúce položky pre plnohodnotné ocenenie klampiarských konštukcií. Čítať viac…
 15. 800-765 Tvrdé krytiny
  V spolupráci s Cechom strechárov Slovenska a vybranými dodávateľmi bola spracovaná kompletná aktualizácia cenníka 765, časti A01, menovite krytín TONDACH, BRAMAC, MEDITERRAN, KM BETA a DORKEN DELTA. Pre spracovane systémy boli doplnené aj fólie s montážnymi položkami. Čítať viac…
 16. 800-766 Stolárske konštrukcie
  V cenníku pribudli nové položky pre rôzne druhy stavebných puzdier pre zasúvacie dvere, drevené samonosné schody a podkrovné drevené sklápacie schody (v cenníku 800-767 alternatíva z kovu), orientačné položky pre kuchynské linky a vstavané skrine. Pribudol rad položiek súvisiacich s výplňovými konštrukciami otvorov – montáže plastových okien a dverí, parapetov, podokenného profilu, drevených okeníc a vyvesenie a vybúranie drevených a plastových okien, dverí a vrát pre opätovné použitie. Čítať viac…
 17. 800-767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie
  Cenníka je priebežne dopĺňaný o nové technológie a o položky, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné ocenenie príslušných stavebných prác doplnkových kovových konštrukcií. Medzi najvýznamnejšie novinky v cenníku patria zemné oceľové skrutky, ako alternatíva k základovým pätkám, strešné a pivničné svetlíky, svetlovody, sendvičové panely, podkrovné oceľové sklápacie schody (v cenníku 800-766 alternatíva z dreva), vstupné čistiace rohože, panelové oplotenie a posuvné brány. Čítať viac…
 18. 800-769 Montáže vzduchotechnických zariadení
  V spolupráci s poprednými dodávateľmi vzduchotechniky bol cenník výrazne zrekonštruovaný a aktualizovaný. Zrekonštruované a aktualizované boli časti ventilátory, potrubie, potrubné elementy, koncové prvky, úprava vzduchu, vzduchotechnické jednotky a pomocné konštrukcie. Doplnené boli aj položky montáže klimatizačných jednotiek (fancoily a splity), chladičov (chillery), medených rozvodov a demontáže vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Cenník bol zároveň preradený do PSV prác v zmysle pravidiel triedenia TSKP. Čítať viac…
 19. 800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady
  Cenník 771 časť A01 Podlahy z dlaždíc prešiel komplexnou rekonštrukciou, montážne položky boli rozmerovo prispôsobené dlaždiciam prevládajúcim na trhu, boli pridané položky na montáž dlaždíc do disperzného lepidla, v niektorých chýbajúcich častiach boli doplnené montáže do flexibilného tmelu. Čítať viac…
 20. 800-773 Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt
  V cenníku bol doplnený rad položiek pre položenie liateho kamenného koberca na báze živíc o hrúbkach 5 až 14 mm. Čítať viac…
 21. 800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové
  Cenník 775 časť A01 Podlahy vlysové a parketové prešiel rekonštrukciou, boli upravené konštrukčné rozmery pri parketách a rozšírené položky olištovania. Rovnako boli doplnené montážne položky v časti cenníka A02 Povlakové podlahy. Pribudli aj nové položky položenia športového povrchu PVC. Čítať viac…
 22. 800-783 Nátery
  V cenníku boli aktualizované položky náterov. V existujúcich položkách bola vykonaná zámena starých anonymných materiálových vstupov za konkrétne v zmysle technických listov súčasných veľkých výrobcov náterových hmôt (Chemolak, Colorlak). Úpravy sa týkajú náterov kovových konštrukcií (chlórkaučukové, vinylové, epoxidové, epoxidehtové, polyuretanové, syntetické, olejové a disperzné). Boli doplnené nové protipožiarne a antigrafity nátery. Čítať viac…
 23. 800-784 Maľby a tapety
  Na základe odbornej spolupráce s Cechom maliarov Slovenska bol cenník komplexne aktualizovaný a doplnený. Položky prešli celkovou rekonštrukciou, v rozboroch boli nahradený reprezentanti podľa aktuálne dostupného sortimentu na trhu, boli pridané položky pre strojné nanášanie malieb, prípravné práce a dekoračné maľby Caparol. Rekonštrukciou prešla aj časť Tapetovanie. Čítať viac…
 24. 800-787 Zasklievanie
  V cenníku boli doplnené položky elektricky ovládaných fólii pre zasklenie do celoobvodového kovania alebo do bezrámového systému. Čítať viac…
 25. 800-795 Lokálne vykurovanie
  Do cenníka boli dopracované nové položky osadenia krbových vložiek. Položky sú členené na teplovzdušné a teplovodné a následne sú delené podľa hmotnosti krbovej vložky. Čítať viac…
 26. 801-1 Bežné stavebné práce
  V cenníku boli vytipovaní nosní výrobcovia stavebných materiálov (napr. POROTHERM, HELUZ, YTONG, WEBER-TERRANOVA, BAUMIT), ktorí sú permanentne aktualizovaní. Cieľom je zabezpečiť dlhodobý súlad medzi databázou a sortimentom výrobcu, a tak ponúknuť rozpočtárovi maximálny komfort pri vyhotovení rozpočtu. Medzi najvýznamnejšie novinky v cenníku patria systémové debnenie DOKA, kartónové debnenie TUBBOX, vyľahčené stropy COBIAX, prevetrávané fasády a pancierové podlahy. Čítať viac…
 27. 801-3 Búranie a podchytávanie konštrukcií
  Problematika oceňovania Do cenníka boli dopracované položky pre vytvorenie káps pre krabice a drážok do muriva z nepálených tehál (Ytong, Porfix a pod.). Práce sú realizované ručným spôsobom bez použitia drobnej mechanizácie. Položky vyvesenia a vybúranie drevených a kovových výplní otvorov prešli rekonštrukciu a boli dopracované nové položky vyvesenia a vybúrania plastových výplní otvorov. Čítať viac…
 28. 801-4 Opravy a údržba
  V cenníku boli doplnené položky pre vyvložkovanie existujúcich komínov ohybnými nerezovými vložkami Schiedel pre výšku od 4 do 10 m a priemeru od 80 do 200 mm. Dopracovaný bol široký rad položiek opráv betónových podláh, balkónov, schodov a dielcov cementovým, resp. rýchlotuhnúcim polymérom. Čítať viac…
 29. 822-1 Komunikácie pozemné a letiská
  V cenníku Komunikácie pozemné a letiská boli položky aktualizované a zároveň bol cenník doplnený o viaceré nové v súčasnosti používané technológie. Boli doplnené technológie vyspravenia výtlkov tryskovou technológiou, za tepla infraohrevom a rýchlotuhnúcim polymérom. Boli zrekonštruované položky zvislých dopravných značiek a v databáze materiálov boli aktualizované materiály zvislých dopravných značiek, ktoré boli priradené k položkám do väzieb. Ďalšími novinkami v cenníku sú napr. geomreže, dopravné gombíky, parkovacie stĺpiky, zábrany, spomaľovacie prahy, betónové zvodidlá, protihlukové steny a protipovodňové zábrany. Čítať viac…
 30. 823-1 Plochy a úprava územia
  Vzhľadom na čoraz väčší dôraz na úpravy územia (námestia, parky a pod.) boli do cenníka zaradené nové položky osadenia mestského mobiliáru (napr. odpadkové koše, lavičky, stojany na bicykle, zastávkové prístrešky, prístrešky pre bicykle, zastávkový označovník, orientačný tabuľový systém, reklamné vitríny, plagátovacie plochy, fontánky na pitie), ďalej pribudli položky mulčovacia textília a kôra, mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou, položenie umelej trávy a položenie športových povrchov. Boli doplnené položky odstránenia stromov postupným zrezávaním, odstránenie pňa ručne a drvenie orezaných vetiev strojovo. Čítať viac…
 31. 827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie
  Do cenníka boli zakomponované nové položky vyjadrujúce nové technologické postupy – vodovodné a kanalizačné potrubia z HDPE rúr, oceľové predizolované potrubia do 145°C, vodovodné a kanalizačné sklolaminátové rúry a tvarovky, kanalizačné potrubia z polypropylénových rúr a tvaroviek, trativody z drenážnych PVC, PP a kameninových rúr a tvaroviek. Ďalšími novinkami v cenníku sú monitorovanie potrubia a kanalizačnej šachty kamerovým systémom, tesniace vaky, signalizačné vodiče a výstražné fólie na potrubí, vsakovacie bloky a tunely, zásobník na dažďovú vodu, odlučovače ropných látok, čističky odpadových vôd, stavidlá, koncové klapky PE-HD a Parschallov žľab. Čítať viac…
 32. 921 Elektromontáže
  Cenník bol v posledných rokoch komplexne prepracovávaný, poniektoré skupiny boli kompletne zmenené a spracované nanovo (káble a vodiče, ústrojenstvo istiace, uzemnenie, svietidlá). Tak isto bola pridaná nová skupina elektrické vykurovanie, ktorá okrem klasického podlahového obsahuje aj infrapanely, vykurovacie zrkadlá atď. Čítať viac…
 33. 922 Montáže oznamovacích a signalizačných zariadení
  Do cenníka 922 boli pridané tri nové technológie: elektrická požiarna signalizácia (EPS), počítačové siete, a kamerové systémy. Čítať viac…
 34. 923 Montáže potrubí
  V cenníku boli komplexne prepracované položky montáž oceľových rúr, rúrových dielov privarovacích, prírubových a potrubí z nehrdzavejúcej ocele, v ktorých sa aktualizovali časy práce. Boli doplnené nové demontážne položky prírubových spojov a rúrových dielov prírubových. Čítať viac…
 35. 936 Montáže prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
  Cenník 936 prešiel kompletnou rekonštrukciou, z cenníka boli vymazané neaktuálne položky a boli doplnené nové položky pre montáž snímačov, termostatov, meračov tepla, servopohonov, frekvenčných meničov. Pribudli položky pre plombovanie a nastavenie meračov a snímačov. Cenník sa momentálne dá použiť na celkové orientačné ocenenie MaR. Čítať viac…