Aktuálny program

Akreditovaný vzdelávací program

Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Miesto konania:

Inštitút pre verejnú správu
ulica Mikuláša Schneidera-Trnavského 1/a
844 10 Bratislava

Dátum konania:

12. - 13. december 2018

STAV: VOĽNÉ

   
PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA DOC

Cieľom prednášok je nielen rutinná znalosť a schopnosť cenotvorby a rozpočtovania, ale hlavne spôsobilosť absolventov analyzovať osobitosti predmetnej stavby (zákazky), optimalizovať realizačné varianty a objektívne ich kvantifikovať.

Po úspešnom absolvovaní školenia bude absolventovi vydané „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ (ktoré v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. platí na celom území Slovenskej republiky) a návrh pečiatky. Osvedčenie je verejnou listinou a vydáva sa na dobu neurčitú. Jeho platnosť nemožno obmedziť ďalšími povinnosťami. Úspešní účastníci ďalšieho vzdelávania budú v súlade s § 22 bod 2c zákona zaradení do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Témy vzdelávacieho kurzu:

 • Ceny a oceňovanie stavebných prác - zákon o cenách, obsah a druhy cien, položkový systém, aplikácia  noriem a tried práce, spotreba a obrátkovosť materiálov, režijná štruktúra, vlastná cenotvorba, objektivizácia cien, výber technologického reprezentanta, materiálovej charakteristiky a strojného reprezentanta.

 • Rozpočty a rozpočtovanie stavebných prác - základné pojmy, štruktúra rozpočtu, predmet rozpočtovania, spôsoby merania a výkaz výmer, nástroje rozpočtovania a náklady v nich neobsiahnuté, tvorba stavebného rozpočtu pre rôzne fázy investičného procesu, zohľadnenie bezpečnostných, protipožiarnych, legislatívnych, staveniskových vplyvov v rozpočtovaní, súhrnný rozpočet stavby.

 • Podrobný prehľad prednášaných tém:

  • klasifikačný, triediaci systém,
  • prehľad relevantnej legislatívy,
  • kalkulácia, kalkulovanie, funkcia, druhy, kalkulačné vzorce,
  • základné pojmy, obsah a druhy cien, popis cien a položkový systém,
  • aplikácia noriem, tried práce, profesnej nomenklatúry, spotreby a obratovosti materiálov, problematika rabatov, normatívov a cien stavebných strojov, atď.,
  • režijná štruktúra, obsah a problematika zisku,
  • zohľadnenie financovania, resp. úverovania v cenách
  • určenie relevantných charakteristík, skúmanie ich intenzity, interakcie (vzájomné pôsobenie), optimalizácie a ich objektívne cenovo – nákladové zohľadnenie v cene,
  • výber technologického reprezentanta, materiálovej charakteristiky a strojného reprezentant
  • analýza relevantných charakteristík predchádzajúca vlastnú tvorbu cien,
  • a, pri zohľadnení technických, technologických, normatívnych, bezpečnostných, protipožiarnych a legislatívnych podmienok v cenotvorbe,
  • špecifické parciálne cenové nástroje,
  • vlastná cenotvorba, resp. objektivizácia cien, (praktická ukážka),
  • Zákon o cenách, dohoda o cene resp. jednotkových cenách,
  • základné pojmy, štruktúra rozpočtu, predmet rozpočtovania,
  • spôsoby merania, výkaz výmer, (praktická ukážka),
  • nástroje rozpočtovania (SON, TEU a VRN) a náklady v nich neobsiahnuté,
  • analýza relevantných charakteristík predchádzajúca vlastnú tvorbu rozpočtu,
  • určenie relevantných charakteristík, na základe analýz a skúmanie ich intenzity, interakcie, optimalizácie a ich objektívne nákladovo – rozpočtové zohľadnenie v rozpočte,
  • tvorba stavebného rozpočtu pre rôzne fázy investičného procesu,
  • zohľadnenie návodov a vymedzení v STN a SON v rozpočtovaní, (praktická ukážka),
  • zohľadnenie bezpečnostných, protipožiarnych, legislatívnych, staveniskových a teritoriálnych vplyvov a ustanovení v rozpočtovaní, (praktická ukážka),
  • súhrnný rozpočet stavby,
  • posúdenie správnosti a primeranosti rozpočtu a jeho úprava, valorizácia, objektivizácia,
  • softvérové vyjadrenie základných klasifikačných systémov, triedenia a porovnanie TSKP a TSP,
  • softvérová orientácia v databázach, obsah cien, úpravy cien a kalkulačných nákladov, TEU.

Cena a prihlásenie:

 • Cena dvojdňového seminára je 276 € vrátane DPH a sú v ňom zahrnuté obedy, občerstvenie, návrh pečiatky a publikácia "Oceňovanie stavebných prác".

 • Uvedené školenie je možné si objednať poštou alebo e-mailom pomocou objednávkového formulára. Poštová adresa: CENEKON, a.s., Martinengova 3, 811 02 Bratislava. E-mailová adresa: objednavky@cenekon.sk