Akreditovaný vzdelávací program

V podmienkach stavebnej výroby je problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania odborne aj časovo mimoriadne náročná. Pri každej zákazke (stavbe) , konkrétnom pracovisku (stavenisku) a lokalite (regióne) si vyžaduje špecifický a neopakovateľný prístup. Je vymedzená legislatívou a konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami. Nerešpektovanie právnych, dodacích, kvalitatívnych a iných daností, vedie často k znehodnoteniu výsledkov týchto technicko-ekonomických činností. Vyšší stupeň poznania predmetnej problematiky má racionálny a zásadný význam. U spracovateľa a posudzovateľa výstupov z cenotvorby a rozpočtovania, má znalosť technicko-technologických, normatívnych, kalkulačných, teritoriálnych, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov nezastupiteľné miesto, lebo zníži riziko vážnych pochybení a výrazne zvýši kvalitu a erudovanosť ich konania. Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu by mala byť schopnosť analyzovať a následne zohľadniť aspoň extrémne rozdiely oproti štandardným. Nielen nákladovou kvantifikáciou, ale aj korekciou časových, kapacitných a kvalitatívnych predpokladov vlastnej realizácie stavby.

V súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. a vyhláškou č. 97/2010 Z.z. o akreditovanom vzdelávacom programe, bola Ministerstvom školstva Slovenskej republiky spoločnosti Cenekon udelená akreditácia pre vykonávanie akreditovaných vzdelávacích programov:

Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác - doplnenie a prehĺbenie znalostí, v rozsahu 24 prednáškových hodín

Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác - komplexné osvojenie znalostí, v rozsahu 56 prednáškových hodín (členený na moduly).

Galéria

  • Potvrdenie 3215/2010/199/1
  • Potvrdenie 3215/2010/199/2