Vitajte na stránke spoločnosti Cenekon

 1. Akreditované vzdelávacie programy
  V podmienkach stavebnej výroby je problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania odborne aj časovo mimoriadne náročná. Pri každej zákazke, konkrétnom pracovisku a lokalite si vyžaduje špecifický prístup. Je vymedzená legislatívou a konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami. Čítať viac…
 2. Publikácie k cenotvorbe a akreditovaným vzdelávacím programom
  Problematika oceňovania stavebných prác vyžaduje pri každej stavbe špecifický, neopakovateľný prístup. Je vymedzená konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami, staveniskovými a územnými danosťami, legislatívou a technologicko-kapacitnými možnosťami realizátora stavby. Čítať viac…
 3. Technicko-ekonomické ukazovatele stavieb
  Systém TEU dotvára sústavu nástrojov na oceňovanie stavebnej produkcie hlavne v úvodnej fáze investičného procesu, ale môže slúžiť aj v procese obstarávania, ako vhodná pomôcka pre projektantov, dodávateľov a investorov na zostavovanie ponukových a kontrolných rozpočtov, investorských zadaní a tiež pre znalcov v odbore stavebníctvo. Čítať viac…
 4. Oceňovanie, rozpočtovanie a ekonomicko-cenové analýzy stavieb
  Spracovanie rozpočtov a ocenení stavieb - posúdenie alebo precenenie. Prispôsobenie alebo spracovanie nových databáz (cien) CENEKONU podľa potrieb vyjadrujúcich Vaše špecifické podmienky a požiadavky. Čítať viac…
 5. Školiace a konzultačné činnosti v predmetných agendách
  V stavebnej výrobe je problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania odborne aj časovo náročná. Pri každej zákazke, konkrétnom pracovisku a lokalite si vyžaduje špecifický prístup. Je vymedzená legislatívou a konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami. Vyšší stupeň poznania predmetnej problematiky má racionálny význam. Čítať viac…
 6. Cenníky, databázy a softvér pre rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác
  Smerné orientačné oceňovacie nástroje (SON) konštrukčných prvkov reprezentujú všetky stavebné práce vyskytujúce sa v stavebnej výrobe. Cenníky sú členené na časti pre stavebné práce, búranie (demontáž) konštrukcií a práce na udržovanie a opravy konštrukcií. Základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia a práca, ostatné triedenie je podľa použitého materiálu, uplatnenej technológie a podľa tvaru a rozmeru. Čítať viac…
 7. Znalecká činnosť a expertízne posudky
  Vypracovanie znaleckých posudkov a expertíz v odbore 370000 - Stavebníctvo pre odvetvie:
  370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
  371002 - Odhad hodnoty stavebných prác.
  Čítať viac…